02. januar 2018

Sundhed og trivsel på dansk

I Herning Kommune har man succes med et projekt, der har til formål at udbrede viden om det danske sundhedsvæsen blandt ikke-vestlige udlændinge

Formål
Formål med indsatsen er at fremme sundhed og trivsel blandt herboende ikke-vestlige udlændinge og dermed også fremme mulighederne for tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Målgruppe
Målgruppen er ikke-vestlige udlændinge, herunder flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som er tilmeldt Lærdansk; Herning som kursist på Job og Sprog eller i Ungdomsklassen.

Job og Sprog henvender sig til ikke-vestlige udlændinge, herunder flygtninge og familiesammenførte til flygtninge jf. Integrationslovens § 2, stk. 2 og 3, der har behov for en særlig, forberedende og opkvalificerende indsats for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ungdomsklasserne er målrettet unge i alderen 18-30 år, som forventes at kunne gennemføre en uddannelse i det ordinære danske uddannelsessystem.

Indhold
Der er udviklet et undervisningsforløb, som består af otte undervisningsgange.

Der undervises i følgende emner:

  • Det danske sundhedsvæsen – opbygning og struktur
  • Familiens sundhed
  • Mad og motion
  • Krop, køn og seksualitet
  • Rygning, alkohol og stoffer
  • Mental sundhed – psykiske problemstillinger
  • Tandpleje og mundhygiejne

Undervisningen foregår på dansk.

Effekt
Undervisningsforløbet bliver løbende evalueret og revideret i underviserteamet. Underviseren på Lærdansk fører logbog, hvor observationer, kursisternes reaktioner på undervisningen, spørgsmål og udsagn, ændret adfærd, holdninger og andre afledte effekter noteres.

Uddrag fra logbog - Kursisterne i Ungdomsklassens udbytte af undervisningen:

”Mange kursister kommer fra lande, hvor konceptet ”den praktiserende læge” er et ukendt fænomen. Blandt kursisterne er der en udbredt mistillid til danske læger og det danske sundhedssystem. Dette begrundes blandt andet med, at de danske læger ordinerer mindre medicin og stiller mange spørgsmål. Viden om det danske sundhedsvæsen er derfor ny og nyttig viden for kursisterne.

Generelt vurderer de unge, at de har fået ny og relevant viden i forhold til de forskellige emner. Flere emner har også givet anledning til efterfølgende spørgsmål og drøftelser i klasserne. Fx har emner som kønsrollemønstre i familien, at det i Danmark er forbudt at slå børn, prævention, kønssygdomme, hash og alkohol optaget kursisterne meget. 

Mange kursister kommer fra lande, hvor madkulturen, klimaet og døgnrytmen er væsentligt anderledes end i Danmark. Underviserne på Lærdansk fremhæver betydningen af, at de har fået et fælles sprog. Fx taler de nu jævnligt om, hvad der er god eller dårlig ”benzin” til kroppen og vigtigheden af at spise flere gange om dagen. For de unge var det en øjenåbner, at der fx er meget sukker i en sodavand.

Undervisningen i tandpleje og mundhygiejne gav blandt andet de unge en nyttig viden i forhold til hvordan, hvor længe og hvor ofte, de bør børste tænder. Det er vigtig viden for de unge, da de af økonomiske årsager generelt fravælger forebyggende tandlægebesøg. Tandlægen kontaktes først, når smerten er uudholdelig!     

I undervisningen i mental sundhed og psykiske problemstillinger blev det tydeligt, at flere af de unge oplever store savn og bekymring for familien i hjemlandet, usikkerhed omkring egen fremtid m.m. Til opfordringen om at tale med en ven, når man har det svært, var modspørgsmålet fra de unge: Hvordan finder man en god ven i Danmark? Budskabet om, at det er OK at søge hjælp, samt hvornår og hvordan man kan bruge egen læge og evt. psykolog, var meget relevant og brugbart. ”

Organisering
Projektperiode: 1. oktober 2015 til 31. december 2017.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Lærdansk, Herning, Ikast-Brande og Herning Kommuner. Der er nedsat et underviserteam bestående af medarbejdere fra Sundhedscentret i Ikast-Brande, Center for Rusmiddelbehandling i Ikast-Brande, Sundhedsplejen, Herning, Misbrugscenter Herning, Herning Kommunale Tandpleje, Sundhed og Ældre, Herning samt en underviser på Lærdansk. Underviseren på Lærdansk deltager på samtlige undervisningsgange og samler efterfølgende op på emnerne sammen med kursisterne.

Finansiering
Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget.

Kontaktoplysninger
Ellen Aavad Holm,
Staben for Sundhed og Ældre
Herning Kommune
Mail: suaeh@herning.dk
Tlf. 23 29 35 19