02. januar 2018

Spisevenner

Odense Kommune har med spisevenner til ældre hjemmeboende borgere forbedret madoplevelsen for enlige, ensomme, småt spisende ældre

Formål med projektet/tiltaget
Vi ville gerne:  

  • Øge fokus på ensomme, ældre hjemmeboende borgere i Odense Kommune, der er i risikogruppen for at blive fejlernæret.  
  • Forebygge ensomhed og social isolation 
  • Forebygge og undgå fejlernæring 
  • Forebygge yderligere svækkelse  
  • Øge appetitten og livsmodet 
  • Skabe relationer og netværk mellem frivillige, ældre, ensomme mennesker og OKÆ-hjemmepleje 

Der er mange ældre der oplever perioder i livet, hvor lysten til mad forsvinder. Det kan være på grund af tabet af en ægtefælle, da ensomhed kan forringe appetitten. Andre glemmer at spise og kan andre muligvis ikke overkomme at købe ind og lave mad.  

At få for lidt eller forkert mad kan starte en ond spiral, da tab af vægt og vigtig muskelmasse gør evnen til at klare hverdagens gøremål ringere. Immunforsvaret bliver dårligere, og de ældre bliver lettere syge og hurtigere trætte selv ved almindelige dagligdagsting som at gå op og ned ad trapper, gøre rent og lave mad. Dette nedsætter livskvaliteten. 

For at afhjælpe ovenstående fik vi en frivillig spiseven fra Ældre Sagen til at komme en gang ugentlig og spise sammen med den ældre. 

Formålet var at formidle kontakt og implementere pilotprojektet i hele Odense Kommune for dels at forebygge ensomhed og samtidig skabe en større folkesundhed for målgruppen.  

Opmærksomheden på kostens betydning blev øget overfor de ældre, de frivillige og personalet i hjemmeplejen. 

Der etableredes netværk og sociale relationer mellem de frivillige og ældre, så ensomhed og social isolation kunne forebygges. 

Samarbejdet mellem frivillige i Ældresagen og personalet i hjemmeplejen styrkedes. Samarbejdet afhjalp at personalet ofte oplevede for lidt tid og ressourcer til at tænke ernæringspleje ind som en naturlig del af den daglige hjælp og omsorg. 

Med frivillig hjælp ønskedes et supplement til de ydelser, som medarbejderne i OKÆ-Hjemmepleje leverer i forhold til ernæringspleje, aktiviteter som et redskab til at forebygge isolation og ensomhed og derved fremme det sunde liv. 

Projektet kan ses som et godt eksempel på et samarbejde mellem Odense Kommune og frivillige organisationer.

Målgruppe
Målgruppen er ældre hjemmeboende borgere over 65 år for hvem et tiltag med fokus på maden, måltidet og ernæringen kan bidrage til øget livsglæde

Indhold
Vi iværksatte og tilbød: 

Temamøder om sundhed og forebyggelse i samarbejde med Ældrekonsulenterne og lokalrådene i Odense Kommune. Målgruppen var ældre borgere i Odense Kommune, personalet i Ældre/ Handicapforvaltningen og de frivillige. Der blev også afholdt oplæg om gigt, kost og motion, hjertesund kost, diabeteskost og kost målrettet osteoporose. 

Rundvisning i Odense Kommunes storkøkken, Odense Madservice, hvor der blev afholdt foredrag om vigtigheden af sufficient kost til ældre småt spisende borgere. Der var guidet rundvisning i køkkenet, hvor vi så, hvordan maden blev tilberedt. Der var desuden smagsprøver. Der blev budt på kaffe og hjemmebagt kage. Rigtig mange ældre spiseværter deltog i dagen sammen med de frivillige spisevenner. Transporten var fælles bus til køkkenet efter opsamling på et fælles sted. 

Undervisning i kost og ernæring af en økonoma og kostvejleder til de ældre borgere, frivillige og personale i Odense Kommune. Der var god tid til kostvejledning og spørgsmål. Der blev serveret kaffe og hjemmelavet æblekage. Underholdning af kok og entertainer Arne Lundemann, som med sin optræden understøttede projektets budskab. 

Projektlederen har været frikøbt ca. en dag om ugen i projektperioden. Hvor vedkommende har deltaget i frivillighedskonferencer og har været på studiebesøg hos frivillige organisationer og kommuner i København. Projektleder har uddannet frivillighedspersoner i hver hjemmeplejegruppe, som bla.er med til at motivere ældre borgere til at få en frivillig spiseven.  
Hjemmeplejen har derudover fået en frivillighedskoordinator, som er med til at udvide samarbejdet med hjemmeplejen og Ældresagen.  

De nye tiltag har været under udvikling i hele 2011, hvor der er blevet afholdt faste møder i hvert kvartal med alle frivillighedspersoner. Her har der bla. været undervisning i kost og ernæring. Der blev også afholdt faste møder i hvert kvartal med frivillige spisevenner og projektlederen. 

Der har været afholdt tre Åbent Hus-arrangementer med fokus på energitæt mad til småt spisende ældre borgere. Her var der undervisning i gode kostråd samt smagsprøver på energitæt ernæringsrigtig mad.  
Åbent Hus har været afholdt lokalt i Odense Kommune på vores cafeer. Dette har givet flere af de småt spisende mod og lyst til, at komme hen på vores cafeer og spise og har på den måde været med til at skabe sociale netværk. Samtidig har det øget borgernes interesse i vigtigheden af en sufficient kost, om man er småtspisende, har diabetes, osteoporose, gigt eller forhøjet blodtryk. 

Der er trykt informationspjecer med kostråd til småtspisende ældre, personale i Odense Kommune og frivillige i Ældresagen om energitæt kost, pjecer om frivillige spisevenner og projektet. 

Der er lavet effektmåling på ældre småtspisende borgere. 

Effekt
Til effektmåling har projektlederen anvendt EQ-5D og Barthel Indeks som måleredskaber. 

79 borgere er blevet interviewet ved opstart med en frivillig spiseven, og 36 personer blev interviewet et ½ år efter opstart med frivillig spiseven. 

Resultatet af interviewene var at ingen havde fået det dårligere. Der har været tale om flere ændringer i borgernes sundhedstilstand, hvor mange blandt andet har taget på.  
Ca. en tredjedel, 12 personer, scorer højere point ved EQ-5D ved andet interview end ved det første og har altså fået en højere livskvalitet.  

15 personer har fået et højere funktionsniveau ved Barthel Indeks 20 og er altså blevet mere selvhjulpne. 

Så det må klart konkluderes, at der er en positiv effekt ved at have en frivillig spiseven. 

En frivillig spiseven giver flere kræfter og appetit på tilværelsen. 

Odense kommune og Ældresagens samarbejde med Projekt Spisevenner viser, at et tæt samarbejde har en yderst gavnlig effekt på de ældre. En frivillig spiseven hjælper både på vægten og humøret. Den frivillige indsats har en forebyggende effekt hos de mennesker, der nyder godt af den. En frivillig spiseven er med til at skabe relationer med dertil følgende øget livskvalitet og højere funktionsevne.

Finansiering
Det er Odense Kommune, der betaler for spisevennens madportion. Under selve projektet var der minimale udgifter.

Kontakt
idi@odense.dk