02. januar 2018

Kultur på recept

Kultur på recept er et projekt, der ved hjælp af kulturelle aktiviteter skal forbedre langtidsledige og langtidssygemeldtes helbred, trivsel og livskvalitet

Formålet med projektet
Projektets overordnede formål er at udvikle og afprøve en model for, hvorvidt og hvordan kulturelle aktiviteter kan bidrage til at øge deltagernes selvoplevede helbred, trivsel og livskvalitet samt at mindske deltagernes følelse af ensomhed og social isolation, som ofte er en følgevirkning af sygdom og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Målgruppen
Målgruppen er borgere i alderen 18 - 64 år med risiko for langtidsledighed eller langtidssygemelding pga. psykisk sårbarhed, let til moderat depression, angst eller stress.

Indhold
Projektet består af seks årlige 10 ugers gruppeforløb med 10-12 deltagere. Forløbene afvikles kontinuerligt hen over kalenderåret. Deltagerne mødes to gange om ugen á 3 timer pr. gang eller tre gange om ugen á 2 timer pr. gang. Forløbene afvikles på kulturinstitutionerne af faste kulturguider, der vil være de primære kontaktpersoner for deltagerne. I hvert forløb er der dels fokus på kulturskabelse, og at deltagerne selv er aktivt udøvende med sang, musik eller i værksteder, og dels fokus på fælles kulturoplevelser som f.eks. teater, koncerter, museumsbesøg o.l.

Effekt
Indsatsen måles primært på effekten på deltagernes helbred, trivsel og livskvalitet.

Hertil anvendes WHO-5, som er et mål for trivsel. WHO-5 består af fem spørgsmål om, hvordan svarpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande. Det er simpelt at anvende, og der er efterhånden mange erfaringer, der taler for, at det er et pålideligt mål for personens trivsel.

Selvvurderet helbred er svarpersonens vurdering af sin helbredstilstand og kan betragtes som personens opsummering af en række helbredsforhold. Vurderingen indeholder vigtig information om helbredet og undersøgelser har dokumenteret, at personer med et dårligt selvvurderet helbred har en øget risiko for blandt andet kræft, hjertesygdomme, medicinforbrug, brug af sundhedsvæsenet, sygefravær, arbejdsløshed og førtidspension.

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde med følgende fem kulturinstitutioner: Den Jydske Sangskole, Herning Musikskole, Skovsnogen Artspace, Herning Billedskole og Herning Bibliotekerne samt Kultur og Fritid, Beskæftigelse samt Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Projektperioden strække sig fra 1. januar 2017 - 31. december 2019.

Finansiering
Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget, Herning Kommune.  

Kontaktoplysninger
Michelle Marie Johnsen
Kultur og Fritid
Herning Kommune
Mail: bekmj@herning.dk
Tlf. 22 80 82 24