18. januar 2018

KL's høringssvar på forslag til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Socialstyrelsen har den 21. december 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner i høring med høringsfrist den 24. januar 2018.

Socialstyrelsen har den 21. december 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner i høring med høringsfrist den 24. januar 2018.

KL´s høringssvar afgives med forbehold for efterfølgende politisk behandling i KL, da det ikke har været muligt at få høringssvaret politisk godkendt inden høringsfristen.

Generelle bemærkninger

KL stiller sig undrende over for, at regeringen med dagtilbudsaftalen igangsætter foreløbigt fem ansøgningspuljer og forsøg, som kommuner og dagtilbud kan ansøge om deltagelse i.

KL finder den øgede brug af puljer i modstrid med de værdier, som regeringen signalerer i Sammenhængsreformsregi, hvor regeringen vil sikre mere tid til kerneopgaven og give kommunerne større muligheder for at bekæmpe bureaukratiet. Puljestyring gør det ikke muligt med lokale prioriteringer, der kan sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede midler.

KL er særlig kritisk over for de omfattende administrative opgaver, der er forbundet med puljestyring, og som bekendtgørelsen lægger op til. Det gælder i forhold til ansøgning, indberetning af oplysninger, udbetaling af ydelser, rapportering, regnskab og revision.

KL´s bemærkninger til udkast til bekendtgørelse

Af udkast til bekendtgørelse fremgår, at formålet med ansøgningspuljen er at mindske betydningen af social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. KL er enig i, at det er afgørende af fremme dette mål.

KL er ligeledes enig i, at ét middel til at fremme dette mål kan være flere uddannede pædagoger i dagtilbud med mange børn i udsatte positioner. Der kan lokalt også være andre virkningsfulde tiltag, som kan fremme samme mål. Den meget smalt definerede ansøgningspulje begrænser kommuners og dagtilbuds mulighed for at finde de indsatser, der lokalt kan give den største effekt.

Som tidligere påpeget, finder KL ligeledes definitionen af tildelingskriterierne i puljen uhensigtsmæssigt. KL finder det bekymrede, at kommunerne ikke kan anvende midlerne i puljen, hvor der er størst behov i forhold til børn i udsatte positioner. Udsathed bør defineres bredere end forældres økonomiske grundlag og socialpædagogisk friplads for at sikre, at midlerne i puljen kommer de mest udsatte børn til gavn. Mange andre forhold kan betyde, at børn er i en udsat position, fx forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, sprog, uddannelse osv. Med de tildelingskriterier, der nu lægges op til, vil fx de institutioner, som er tilknyttet kollegier, få ekstra tildeling, da størstedelen af forældrene er studerende, men vel ikke i gængs forstand børn i udsatte positioner.

KL noterer sig med tilfredshed, at tildelingskriterierne dog er udvidet sådan, at kommunerne kan opnå tilskud såfremt, der i institutionen er 25 pct. børn, hvis forældre får mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2 og/eller en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter Dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 4.

Derudover ser KL en problematik ift. muligheden for langsigtede indsatser, da tildelingen kun gives for en treårig periode. Det er meget uhensigtsmæssigt, da undersøgelser viser, at vedvarende indsatser har effekt, ikke start-stop-start indsatser. Dette er en generel udfordring med indsatser, som finansieres via puljer.

I forhold til opgørelse af økonomisk friplads vil dette kræve manuelt optællingsarbejde i kommunerne. KL forventer at blive inddraget i udarbejdelse af vejledning til denne bekendtgørelse med henblik på at finde den mindst omkostningstunge opgørelsesmetode.