22. januar 2018

Høringssvar til bekendtgørelserne om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt Fælles Mål for børnehaveklassen

KL har den 24. november 2017 modtaget et udkast til bekendtgørelserne om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt Fælles Mål for børnehaveklassen.

Fristen for høringssvar er den 21. december 2017, kl. 12.00. KL takker for muligheden for at afgive et høringssvar og har nedenstående bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene. Bemærkningerne gives under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Generelle bemærkninger til lempelsen af Fælles Mål

KL er generelt positiv over for lovændringen og den afbureaukratisering af Fælles Mål, der skal slå igennem lokalt. KL ønsker dog at understrege, at den ikke må føre til en svækkelse af fokus på folkeskolereformens mål eller af det kommunale ansvar for folkeskolen.

Folkeskolen er et kommunalt ansvar, og det er kommunalbestyrelsen, der godkender læseplaner for skolens fag og obligatoriske emner. Det er derfor KL's forventning, at der fortsat bør være muligheder for lokale prioriteringer i arbejdet med Fælles Mål, jf. også KL’s tidligere bemærkninger til lovforslaget om lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål.

Specifikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene

KL ønsker, at det fortsat skal være muligt for de lærere, skoler og kommuner, som måtte ønske det, at arbejde med videns- og færdighedsmålene. Derfor er det også KL’s holdning, at det bør fremgå af § 1 i begge bekendtgørelsesudkast om strukturen i Fælles Mål, at der også eksisterer vejledende videns- og færdighedsmål, som kan benyttes, jf. bemærkningerne til lovforslag (L49).