02. januar 2018

Fremskudt sundhedsindsats

Projektets overordnede og langsigtede mål er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte.

Formålet med projektet
Formål med projektet er:

 • Via en fremskudt indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, en tidlig opsporing af sygdom og en hurtig adgang til det etablerede sundhedssystem (undersøgelse, behandling og forebyggelse).
 • Via en sammenhængende, koordineret og tilpasset indsats at sikre mennesker, som er psykisk sårbare og udsatte, det samme udbytte af ydelserne som den øvrige del af befolkningen.
 • At fremme tilgængelighed og adgang til det etablerede sundhedssystem.
 • At sikre mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, en bedre adgang til kultur- og fritidstilbud.

Målgruppen
Målgruppen for indsatsen er mennesker, som:

 • Har en psykisk sygdom / er psykisk sårbare.
 • Er 18 år eller derover.
 • Ikke kan gøre brug af de ordinære tilbud (sundhedstilbud, fritidstilbud, kulturtilbud).
 • +/- et misbrug (alkohol/stoffer).
 • Er motiveret for at iværksætte forandringer med fokus på sundhed og trivsel.

Indhold
Projektets mål søges indfriet gennem et opsøgende sundhedsteam bestående af en sygeplejerske og en socialpædagog, begge med erfaringer og speciale i psykiatri.

Det opsøgende sundhedsteam skal møde målgruppen der, hvor den primært opholder sig, fx på væresteder, i aktivitetstilbud og i eget hjem. Deltagere i projektet kan også rekrutteres via henvendelser fra medarbejdere i bostøtten, hjemmeplejen o.l. I projektet lægges vægt på, at det opsøgende sundhedsteam også kommer ud i kommunens yderområder. Borgerne skal ikke henvises eller visiteres til tilbuddet.

Det opsøgende sundhedsteam skal primært gennemføre afklarende sundhedssamtaler, sundhedstjek, mindre akutte sygeplejeopgaver, social støtte og omsorg. Ligeledes med afsæt i borgerens ønsker og behov at hjælpe og støtte borgeren videre i det etablerede system.

I forbindelse med projektet nedsættes en styregruppe, som udover at følge projektet har til opgave, at indgå i dialog med de relevante samarbejdspartnere om udarbejdelse af anbefalinger i forhold til problemstillingen: Hvordan kan det etablerede sundhedssystem gøres mere tilgængelig for mennesker, der er psykisk sårbare og udsatte?

Effekt
Data indsamles via spørgeskemaer og interviews. De indsamlede data skal blandt andet give viden om målgruppen, eksempelvis:

 • Deres oplevelser af kontakten med sundhedssystemet
 • Deres oplevelse af egen sundhed
 • Deres viden om sundhed

Derudover indhentes supplerende data fra e-sundhed.

Der indsamles ligeledes data om samarbejdsstrukturerne i de organisatoriske systemer, som borgerne er i kontakt med. Formålet er at identificere hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer samarbejdet.

Organisering
Projektperiode: 1. februar 2016 til 31. marts 2019.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Finansiering
Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget, Herning Kommune.

Kontakt
Dorthe Påskesen
Handicap og Psykiatri

Herning Kommune
Mail: slydn@herning.dk
Tlf.  96 28 53 02 el. 40 7143 16