02. januar 2018

En hverdag i bevægelse – Herningsholm Erhvervsskole

På Herningsholm Erhvervsskole har man arbejdet for at indarbejde bevægelse og fysisk aktivitet som en del af hverdagen

Formål
At de unge på Herningsholm Erhvervsskole (EUD og EUX):

 • Får indarbejdet regelmæssig bevægelse og fysisk aktivitet på en meningsfuld måde i hverdagen.
 • Bliver bevidste om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, og hvordan de kan styrke og beskytte kroppen mod belastninger.
 • Bliver inspireret til at dyrke idræt eller andre aktiviteter, der giver motion i fritiden.

Målgruppe
Underviserne på grundforløb GF1 og GF2, Herningsholm Erhvervsskole.  

Indhold
Kompetenceudvikling:

I perioden fra primo marts til medio juni 2016 gennemførte DGI et kompetenceudviklingsforløb, som bestod af fem moduler à ca. tre timers varighed. 

Målet var at inspirere lærerne til:

 • At sætte fokus på krop, sundhed og bevægelse gennem hele uddannelsesforløbet.
 • At sætte bevægelse på skemaet, dels som et pædagogisk og didaktisk redskab, der fremmer læring, og dels som en aktivitet, hvor de unge får pulsen op, får styrket kroppen og får lyst til at bevæge sig.  
 • At sætte fokus på ergonomi og hvordan man kan styrke og beskytte kroppen mod belastninger. 

I november 2016 blev der afholdt et opfølgningsmodul for underviserne på GF1 og GF2.

Etablering af et motivatorkorps for motion og bevægelse, Herningsholm Erhvervsskole:

Opgaven som motivator består blandt andet i:

 • At sparre og dele viden og erfaringer i forhold til motion og bevægelse med kolleger, uddannelsesledere, uddannelseschefer og det pædagogiske og didaktiske udvalg. 
 • At være kontaktperson i forhold til idrætsforeninger og andre med interesse i at samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole omkring idræts- og motionstilbud og aktiviteter for eleverne.

Idebank på intranettet:

Motivator har oprettet en idebank på skolens intranet, hvor lærerne kan hente inspiration til forskellige aktiviteter samt viden om motion og bevægelse.

Effekt
Undervisningen ved DGI blev løbende evalueret og tilpasset deltagernes tilbagemeldinger. 

Effektevaluering blandt eleverne på grundforløb GF1 og GF2:

Ultimo april 2016 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende motion og bevægelse blandt udvalgte elever på grundforløb GF2. Denne baselineundersøgelse danner grundlag for evalueringen i forhold til de opstillede mål for projektet.

Resultaterne fra undersøgelse af motion og bevægelse blandt eleverne på grundforløb GF1 og GF2 i uge 40 2016 viser blandt andet:

 • Eleverne angiver, at det gennemsnitlige antal dage om ugen med fysisk aktivitet i løbet af skoledagen er ca. 3½ dage. Det er en halv dag mere end ved sidste undersøgelse.

Antallet af dage varierer stadig meget fra uddannelse til uddannelse.

 • Andelen, der angiver, at de bevæger sig i timerne sammen med klassen, mens de lærer, og andelen, der angiver, at de er fysisk aktive sammen med klassen, hvor de får brugt kroppen og får pulsen op, er steget i forhold til baselineundersøgelsen.
 • Andelen, som angiver, at bevægelse/fysisk aktivitet ikke er vigtigt for mig, er 5 % mod 10 % ved baseline.
 • 66 % af respondenterne (326 elever) svarer ja til, at de dyrker idræt/motion i fritiden.
 • 50 % af dem, der svarer nej til, at de dyrker idræt/motion i fritiden, kunne godt tænke sig at være mere aktive. Hvilket er en stigning på 11 procentpoint og svarende til ca. 40 elever.
 • Som begrundelse angiver 45 %, at bevægelse og fysisk aktivitet i forbindelse med deres skoledag har givet dem lyst til mere idræt o.l. 

Ovenstående tal viser, at det til en vis grad er lykkedes at få mere motion og bevægelse ind i løbet af skoledagen.

Planen er, at undersøgelsen fremover gentages blandt eleverne på grundforløb GF1 og GF2 i forbindelse med ETU (ElevTrivselUndersøgelsen), som gennemføres på Herningsholm Erhvervsskole hvert år i oktober. 

Organisering
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole, DGI Midtjylland og Sundhed og Ældre, Herning Kommune. Projektperiode: 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Finansiering
Projektet er finansieret af midler fra Forebyggelsesudvalget, Herning Kommune.

Kontaktoplysninger
Ellen Aavad Holm
Staben for Sundhed og Ældre
Herning Kommune
Mail: suaeh@herning.dk
Tlf. 23 29 35 19