07. februar 2018

KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m. fl.

KL hilser forslag om ændring af kystbeskyttelsesloven velkomment. Forslaget indeholder efter KL’s opfattelse gode elementer, som understøtter Aftale om kommunernes økonomi for 2018 (ØA18). KL vurderer dog andre elementer helt utilstrækkelige eller direkte uhensigtsmæssige, som redskab til at fremme kystsikring i fornødent omfang.

KL finder det positivt, at der er udarbejdet lovforslag, som forenkler sagsprocessen for ”kommunale fællesprojekter”, som aftalt i ØA18. Lovforslaget indeholder mange elementer, som KL har bemærkninger til i høringssvaret, som kan findes i bilagsboksen herunder.

 

Her præsenteres fire hovedsynspunkter om ændret kompetencefordeling:

  • KL tilslutter sig, at kommunerne gennemfører "kommunale fællesprojekter" efter en helt ny og uprøvet juridisk proces, hvor kommunerne overtager andre myndigheders kompetence i kystsikringssager
  • KL efterspørger større muligheder for, at kommunerne kan etablere multi-funktionel kystsikring i forbindelse med "kommunale fællesprojekter"
  • KL accepterer, at kommunerne, som aftalt i ØA18, overtager kompetence til at godkende "øvrige kystbeskyttelsesprojekter" efter kystbeskyttelsesloven, men
  • KL afviser at kommunerne skal overtage anden myndighedskompetence i forhold til "øvrige kystbeskyttelsesprojekter" – med mindre kommunerne får den nødvendige finansiering, den relevante bistand fra Kystdirektoratet (som for fællesprojekterne) samt at der sættes klare grænser for de statslige sagsbehandlingstider for de inkluderede afgørelser

 

Høringsmaterialet med lovforslaget kan ses her.

 

KL’s høringssvar i hele sin længde findes i bilagsboksen nedenfor.