22. februar 2018

KL har afgivet høringssvar til fire lovforslag vedrørende forberedende grunduddannelse

De fire lovforslag vedrørende FGU-aftalen har være i høring frem til den 21. februar 2018. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i marts 2018.

KL har i høringssvaret særligt fokus på rammerne for den kommunale ungeindsats og samarbejdet med de nye FGU institutioner. Derudover er de unges videre adgang til erhvervsuddannelserne og økonomien i lovforslaget et opmærksomhedspunkt.

Helt konkret er KL er godt tilfreds med, at såvel den politiske aftale som de foreliggende lovudkast bygger på en forudsætning om frihed for den enkelte kommune til at beslutte, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres. Men denne tilrettelæggelse af kommunernes ungeindsats bør bygge på et klart lovgrundlag.

Derfor peger KL i høringssvaret på, at der i de foreliggende lovudkast ikke er taget stilling til, hvordan kravene om en sammenhængende ungeindsats og reglerne for den forberedende grunduddannelse (FGU) skal spille sammen med den eksisterende lovgivning, herunder særligt loven om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og serviceloven (SEL).

KL mener derfor, at der i den nye lovgivning bør tages eksplicit stilling til samspillet mellem lovgivningerne på uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Høringssvaret kan læses i bilaget nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høringssvar fra KL om forberedende grunduddannelse og kommunal ungeindsats - 2018