19. december 2018

Sådan skaber systematisk brug af nøgletal overblik over økonomiske potentialer

Hedensted Kommune arbejder med potentialepakker, der kvalificerer de politiske drøftelser om budgetterne ved at tydeliggøre de økonomiske potentialer. Derudover giver potentialepakkerne øget indblik i egen organisation samt nye netværk med andre kommuner.

Det er et rammevilkår for kommunerne, at det økonomiske råderum skal komme indefra, hvilket kan ske ved at frigøre ressourcer fra eksisterende drift til nye politiske initiativer. For kommunerne er der mange veje at gå i forhold til at skabe økonomisk råderum og håndtere strukturelle problemer.

Hedensted Kommune arbejder med at skabe økonomisk råderum gennem potentialepakker, som er en systematisk sammenligning af, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner på givne fagområder.

For at kunne sammenligne systematisk har Hedensted inddelt hele kommunens drift i ni områder, som gør det muligt at sammenligne med de ni fokusområder i KL's publikation 'Kend din Kommune', der hvert år samler de vigtigste nøgletal på forskellige sektorområder.

De ni områder følges i Hedensted Kommune år for år i forhold til landsudviklingen og kommunens egen placering. Hedensted sammenligner sig eksempelvis på udgifter til børn og familier, pleje og omsorg, fællesudgifter og administration.

Arbejdet med potentialepakkerne bygger på et princip om, at Hedensted som udgangspunkt vurderer ressourceanvendelsen, hvis landsgennemsnittet flytter sig i nøgletallene. Hvis Hedensted er placeret udenfor den mest effektive fjerdedel af kommunerne, betragter kommunalbestyrelsen dette som et potentiale for effektivisering.

Potentialepakkerne har derfor været et udgangspunkt for at kvalificere de politiske drøftelser omkring budgetplanlægningen for såvel kommunalbestyrelsen som enkelte udvalg.

 "Princippet medvirker til, at vi til stadighed trimmer vores organisation og frem for alt, at vi er på forkant med eventuelle strukturelle problemer, fordi vi begynder at drøfte dem", udtaler kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller

Hvordan bruges potentialepakkerne?

Potentialepakkerne virker konkret ved, at Hedensted Kommune sammenligner kommunens udgiftsniveau med den fjerdedel af landets kommuner, der anvender færrest ressourcer angivet ud 'Kend din Kommune'.

På områder hvor der ikke eksisterer nøgletal, laver Hedensted Kommune selv nøgletalsanalyser med FLIS. Det er kommunernes fælles nøgletalskoncept, som opdateres hver måned med aktuelle udgifter og aktiviteter på en række fagområder.

Tidligt i budgetprocessen får kommunalbestyrelsen fremlagt de første overordnede potentialepakker, hvorefter forvaltningen undersøger konkrete initiativer fra de udvalgte kommuner, der er sammenlignet med. Kommunalbestyrelsen og udvalg bliver efterfølgende præsenteret for initiativerne med et skøn over de økonomiske potentialer, hvilket giver et stærkere grundlag for budgetdrøftelserne.

Det indebærer ikke, at der er en automatisk besparelse, og at kommunalbestyrelsen automatisk korrigerer niveauet , men det indebærer, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om de vil afvige hovedprincippet om at ligge i den mest effektive fjerdedel. Og ikke mindst, om de kan lære noget at de mere effektive kommuner.

Eksempelvis har kommunalbestyrelsen brugt potentialepakkerne på skoleområdet til at vurdere skolestrukturen. Det blev resultatet en kvalificering af, hvordan kommunen fastholder en relativ decentral skolestruktur, uden at det skaber et højt udgiftsniveau.

Hedensted Kommune forsøger herved hele tiden at afdække nye potentialer, der giver anledning til at undersøge, hvad de billigste kommuner rent faktisk gør, og om der på den baggrund skal igangsættes konkrete initiativer i egen kommune.

Dialog med andre kommuner

Selvom Hedensted Kommune sammenligner sig med de billigste kommuner, mener de ikke nødvendigvis, at billigst er bedst. I stedet er tilgangen, at sammenligningen skal skabe nysgerrighed på virkeligheden bag tallene, og derfor undersøger forvaltningen, som tidligere nævnt, hvad andre kommuner gør.

Dialogen med andre kommuner giver ikke kun værdi for Hedensted Kommune, men også for den kommune, der bliver kontaktet. I Hedensted Kommune er det derfor en prioriteret indsats selv at kunne løfte budgetanalyser baseret på nøgletal i stedet for at købe dem som konsulentrapporter. Det giver både øget indblik i egen organisation, ejerskab til analyserne og nye netværk med andre kommuner.