06. december 2018

Puljen til Landsbyfornyelse - kriterier for tildeling

Pulje til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regler og kan anvendes i byer med op til 3.000 indbyggere og i det åbne land. Midlerne kan anvendes til bl.a. nedrivninger, istandsættelse og kondemnering.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at rammen for puljen til landsbyfornyelse i 2018 var på 57,8 mio.kr. Dertil kommer restmidler fra 2014 og 2015 på omkring 3,4 mio.kr. Rammen er fordelt mellem de 42 berettigede kommuner, der har ansøgt om midler, efter en objektiv fordelingsnøgle. Der er i dag afsat 58 mio. kr. årligt i 2019-2020 til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer i Puljen til Landsbyfornyelse.

Med Finanslovsaftalen for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at omprioritere midlerne fra det statslige tilskud til kommunal byfornyelse og samle midlerne i en ny samlet Landsbypulje. Der afsættes herved yderligere 68 mio. kr. i 2019, 85 mio. kr. årligt i perioden 2020-2021 og 95 mio. kr. i 2022 til landsbyfornyelse. Det indebærer, at bevillingen til den nye Landsbypulje samlet bliver 126 mio. kr. i 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022. De nærmere kriterier fastlægges efter drøftelse mellem aftalepartierne.

Der kan findes yderligere oplysninger på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.