20. december 2018

Kommunernes effektiviseringer i 2019

En KL-undersøgelse viser, at omstilling og udvikling står højt på den kommunale dagsorden i 2019. Det gælder både på de store velfærdsområder og indenfor Moderniserings– og effektiviseringsprogrammet.

KL's effektiviseringsundersøgelse for 2019 viser, at 71 kommuner forventer af omstille og effektivisere den kommunale velfærd for 1,9 mia. kr. i 2019. Effektiviseringerne finder sted på alle velfærdsområder i kommunerne og ved mange forskellige greb.

Det der præger dagsordenen i 2019 er bl.a. optimering af arbejdsprocesser ved brug af software-robotter, investeringsstrategier på beskæftigelse og socialområdet, sammenlægninger af enheder, klogere kommunale kvadratmeter og brugen af ny teknologi og velfærdsteknologi m.m.

De forskellige indsatser og tiltag, som kommunerne igangsætter, afspejler i høj grad de forskellige udfordringer, som kommunerne står overfor i forhold til ændringer i demografien og stigning i antallet af diagnoser på det specialiserede socialområde.

Bredt fokus på effektviseringsgevinster i 2019

Nedenstående figur viser, at administrationsområdet fortsat er det område, hvor kommunerne henter flest effektiviseringsgevinster i 2019, tæt efterfulgt at social- og ældreområdet. 

Det er ikke overraskende, at der er et stort fokus på social- og ældreområdet, da kommunerne i øjeblikket oplever store demografiske forandringer samt et økonomisk pres på det specialiserede socialområde. 

Figur – Områdernes andel af de samlede effektiviseringer i 201

Kilde: KL undersøgelse om kommunernes effektiviseringer, november 2018.

92 procent af de adspurgte kommuner har planlagt effektiviseringstiltag på ældreområdet for at kunne imødekomme dels stigningen i antallet af ældre de kommende år, dels rekrutteringsudfordringerne. Der er især fokus på effektiviseringer inden for plejeboliger, hjemmeplejen, rehabilitering, forebyggelse, selvhjulpenhed etc.

Velfærdsteknologi er endvidere en tematik, som flere kommuner fokuserer på. Det er bl.a. indenfor virtuel hjemmepleje, digital understøttet træning og telemedicinske løsninger. 

Effektiviseringsgevinster under Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Undersøgelsen viser, at kommunerne også har et stort fokus på indsatserne indenfor Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Størstedelen af kommunerne angiver, at de har igangsat flere initiativer, som de forventer giver udslag i væsentlige effektiviseringsgevinster i 2019 inden for følgende områder

  • Botilbud (Servicelovens §§ 107 og 108, almenboliglovens § 105/Servicelovens §85)
  • Ejendomsområdet
  • Indkøb og kontraktopfølgning
  • IT- drift, -strategi og –indkøb
  • Løn- og personaleadministration
  • Økonomistyring og bogholderi
  • Vejvedligehold

Højdespringeren i undersøgelsen er indkøb og kontraktopfølgning, men indenfor IT-drift, -strategi og –indkøb samt økonomistyring og bogholderi forventer en stor del af kommunerne også effektiviseringsgevinster i 2019.

Figur - Andel kommuner der forventer effektivisering på MEP-områderne i 2019

Kilde: KL undersøgelse om kommunernes effektiviseringer, november 2018.

Der kan hentes mere inspiration til, hvor og hvordan kommunerne vil arbejde med effektiviseringstiltag i 2019 i KL's Idebank, hvor KL har gennemført en kortlægning af effektiviseringstiltag i kommunernes budgetter for 2019.

Kortlægningen kan findes i idébanken her