03. december 2018

KLE Abonnementsbrev november 2018 udgave

De væsentligste ændringer i november udgaven.

Nye emner i november 2018 udgaven:

Personoplysninger

Vi har oprettet en ny gruppe til at registrere henvendelser fra borgerne om rettigheder efter GDPR. Gruppen giver mulighed for at udskille sager om registreredes rettigheder, hvor der er tale om en sagsbehandling, der ønskes dokumenteret selvstændigt.

Gødningsopbevaringsanlæg

I november-versionen er tilføjet et emne til sager om anmeldelse af og afgørelse om etablering af gødningsopbevaringsanlæg efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.

Helbredskontrol af natarbejdere

De af kommunens medarbejdere, som udfører natarbejde efter reglerne i arbejdstidsdirektivet, skal tilbydes en gratis helbredskontrol i forbindelse med deres natarbejde. Vi har derfor oprettet et emne til sådanne sager.

Grupper og emner der udfases

Som konsekvens af den nyoprettede gruppe 85.09 Den registreredes rettigheder, er to emner flyttet ud af gruppe 85.10 Behandling af personoplysninger og over i den nye gruppe. De to emner udfases derfor i november-versionen og udgår i maj 2019:

  • 85.10.05 Den registreredes indsigtsret [udgår 2019]
  • 85.10.11 Oplysningspligt over for den registrerede [udgår 2019]

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I november-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i en række eksisterende retskilder, fx:

  • Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.
  • Forældreansvarsloven
  • Straffeloven
  • Lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi
  • Lovbekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Nye stikord

November-udgaven af KLE er udvidet med knap 100 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning.

De nye stikord fordeler sig på flere hovedgrupper og dækker sagsområder som fx håndtering af personoplysninger, arbejdsmiljø for kommunens ansatte og kommunale begravelsespladser.

Klik her for at se de alle ændringer i november udgaven

GDPR - anbefalede tidsfrister for sletning på KLE emner

På KLE-online er der siden den 25. maj tilforordnet anbefalede slettefrister på en række KLE-emner, der dækker sager med personoplysninger. 

Ligeledes er der mappet til de relevante standardfortegnelser, der stilles til rådighed af KL, og som bl.a. indeholder angivelse af, hvilke opgaver fortegnelserne dækker. Det sker ved oplistning af relevante KLE-grupper og emner på den enkelte fortegnelse.,

Slettefristerne tilgås via timeglasikonet ud for de relevante KLE-emner. Et samlet overblik for en hovedgruppe kan fås ved at folde alle grupper ud, via menubaren øverst: 
 

Og dernæst vælge Slettefrister

Tidspunktet for hvornår en tidsfrist igangsættes, er typisk fra sagsafslutning. På nogle sagsområder har der været behov for at kunne operere med flere sletningsfrister på det samme emne. Fx på personaleområdet ift. tjenestemænd. Der kan også være andre afhængigheder end at sagen er afsluttet, fx om en elev er afgangsført, eller ansættelsesforholdet er ophørt, inden fristen skal begynde at tælle.

I det nuværende XML skema, som definerer datastrukturen for KLE til leverandørerne, er der ikke indbygget en mulighed for at operere med flere frister, hvorfor vi i den kommende tid vil opdatere skemaet til at kunne håndtere flere frister på det enkelte emne.

KLE-XML filen rummer ikke i sig selv information om, hvorvidt en given sag rummer personoplysninger eller følsomme personoplysninger, og dermed om slettefristen skal gælde. Kommunen kan således på det samme KLE-emne både have sager, der er omfattet af slettefrister, og sager, der ikke er omfattet. Det betyder, at en sletningsrutine også skal trække på andre informationer og metadata på sagen, end dem der er indeholdt i KLE, for at bestemme om den konkrete sag rummer personoplysninger, og for at kunne automatisere udsøgningen effektivt. Dette vil vi drøfte med leverandører og interesserede kommuner i den kommende tid.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Klik her for at se væsentligste ændringer i november udgaven.