10. december 2018

Bedre kontrol med brug af renset spildevand

KL er positiv over Kommissionens nye forslag om mindstekrav for genbrug af renset spildevand til markvanding, men ønsker at sikre en god kontrol med brugen af spildevandet.

“Borgernes sundhed og sikkerhed står højt på KL's og kommunernes dagsorden! Vi bør bruge mange kræfter på at sikre, at borgerne kan have tillid til de fødevarer, de spiser. Også hvis de er vandet med renset spildevand. Den sikkerhed kan vi være med til at give borgerne, hvis der ikke kun stilles krav til producenten, men også til den, der i sidste ende ønsker at bruge vandet. F.eks. krav om at indhente en tilladelse hos kommunen til at vande med renset spildevand. På den måde har vi mulighed for at føre tilsyn med, at det rensede spildevand ved vanding hele vejen igennem lever op til de mindstekrav, der fremgår af dette direktiv. Vi har før oplevet uhyggelige episoder med fødevarer, der var vandet med urent vand" siger 2. viceborgmester i Syddjurs Kommune og medlem af KL's internationale udvalg, Kirstine Bille, efter torsdagens møde i Regionsudvalget.

Det Europæiske Regionsudvalg behandlede på plenarforsamling i sidste uge Kommissionens forslag til forordning, hvis hovedformål er at afhjælpe den stigende vandknaphed i EU’s medlemslande samtidig med, at der sikres et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau. En tredjedel af EU's medlemslande lider i dag af knaphed på vand. De sidste års skiftende vejrmønstre og tørke har haft en negativ virkning på både kvantiteten og kvaliteten af ferskvand. I Danmark er metoden endnu ikke brugt i vidt omfang, men det kan blive nødvendigt i fremtiden.

 

Kommissionens forslag opfordrer til genanvendelse af vand ved landbrugsmæssig vanding, hvor det er relevant, sikkert og omkostningseffektivt. Ligeledes skal forslagets mindstekrav øge forbrugerens og det indre markeds tillid til, at fødevarer produceret med genbrug af spildevand er sikre, da alle medlemslande skal leve op til de samme minimumskrav. Med dette forslag undgås sundheds- og miljømæssige risici, samt der sikres en fair konkurrence.

 

For at sikre forbrugeren bedst imod de risici, som kan følge med brugen af renset spildevand, fik den danske delegation i Regionsudvalget vedtaget to ændringsforslag, så medlemsstaterne kan stille krav til, at det ikke kun er producenten, men også slutbrugeren, som skal have en tilladelse til eller i det mindste oplyse om, at de bruger spildevand til vanding af afgrøder.

 

Ud over markvanding ønsker det europæiske Regionsudvalget at udvide forordningen til at handle om vanding af parker, idrætsanlæg mv. Forslaget er en del af Kommissionens cirkulære økonomipakke, som er en prioriteret EU-sag for KL.