07. august 2018

Omsæt nøgletal til gevinster på vejområdet

Vejområdet indgår i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet i 2019. Et nyt nøgletalskoncept og et casekatalog skal understøtte kommunernes omstilling af området.

Regeringen og KL har med økonomiaftalen for 2019 aftalt, at vejområdet skal indgå i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet i 2019.

Udgifterne til at vedligeholde kommunale veje udgør ca. 6 mia. kr. De dækker alt fra vintervagt, glatførebekæmpelse, snerydning, ny asfalt, vejskilte, trafiklys, vandbrønde, vedligehold af cykelstier m.m.

Nyt nøgletalskoncept på vejområdet

For at understøtte kommunernes arbejde med at effektivisere driften af vejområdet, har KL i samarbejde med 17 kommuner udviklet et nøgletalskoncept. Nøgletalskonceptet samler 44 relevante parametre inden for 10 temaer, der kan anvendes som indikatorer for effektiv drift på vejområdet.

Kommunerne kan anvende nøgletalskonceptet på vejområdet til at sammenholde driftsudgifterne med andre lignende kommuner, for dermed at rette fokus mod opgaver, hvor der kan være et omstillingspotentiale.

Nøgletallene er alle opgjort pr. enhed og omfatter bl.a. omkostninger til snerydning eller ny asfalt pr. kilometer vej, omkostning til vedligehold pr. trafiklys og lignende.

Nøgletallene suppleres af oplysninger om kommunernes serviceniveauer, vejtilstande, organisering og andre relevante forhold, der kan bruges til at øge sammenligneligheden og indgå, som forklarende faktorer på evt. forskelle mellem kommunerne.

Nedenfor ses et eksempel på en opgørelse fra nøgletalskonceptet. Figuren viser udgifter til faste vinteromkostninger pr. km. vej i fem kommuner. De faste vinteromkostninger dækker over de omkostninger, som er uafhængige af vejrforholdene i løbet af vinteren.

En gennemgang af kommunernes foreløbige indberettede nøgletal viser, at der fortsat er forskelle på kommunernes udgifter til de forskellige opgaver, og at kommunerne griber opgaverne forskelligt an.

Kommunerne kan bruge nøgletallene som udgangspunkt for læring og inspiration på tværs. En sidegevinst herved kan være at skabe økonomisk råderum og øget kvalitet for de daglige brugere.

Nyt inspirationsmateriale til oktober

KL er i gang med at indsamle kommunernes gode erfaringer med at skabe effektiv drift og høj kvalitet på vejområdet. Erfaringerne samles i et inspirationskatalog, som indeholder cases på temaer som fx:

  • Praksis
  • Arbejdsgange
  • Benchmarking
  • Multifunktionelle arealanvendelse
  • Organisering herunder samarbejde på tværs af kommune og mellem kommuner m.m.

Kataloget forventes offentliggjort i oktober.

Læs mere her nøgletalskonceptet på vejområdet her: http://www.kl.dk/vejtal og følg med i det øvrige arbejde på området på www.kl.dk/styring-og-effekivisering.