14. august 2018

Ny lov om erhvervsfremme skal harmonere med politisk aftale

Regeringens lovforslag om erhvervsfremme skal bringes i overensstemmelse med den politiske forståelse mellem KL og regeringen og aftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forsommeren. Det lokale niveau skal styrkes til gavn for virksomhederne – ikke svækkes.

"I aftalen var der lagt op til, at man ville styrke erhvervsfremmesystemet gennem et stærkt lokalt engagement og forankring. Det lokale niveau er netop garant for det. Men lovforslaget, som det ser ud nu, går i den forkerte retning på det område. Det nytter ikke noget, at vi indgår en aftale med regeringen om, hvordan kommunerne fremadrettet skal bedrive erhvervsfremme, hvorefter man så i lovforslaget ændrer på afgørende parametre. Det skal bringes i orden."

Sådan siger formand for KL's Kultur-, Erhverv og Planudvalg, Leon Sebbelin om regeringens lovforslag om ændringer i loven om erhvervsfremme, som blev sendt i høring over sommerferien.

Harmonerer ikke med aftalegrundlaget

I lovforslaget lægges der op til en række begrænsninger i kommunernes erhvervsfremmeindsats. Her fremgår det, at; "Det ikke (er) tilladt for kommuner selvstændigt at varetage opgaver inden for kapitalformidling, eksportfremme, etablere en digital platform for erhvervsfremme eller iværksætte indsatser om digitalisering og ny teknologi, nye forretningsmodeller og klynger."

Men den begrænsning harmonerer ikke med den politiske forståelse mellem KL og regeringen og den aftale, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti om en forenkling af erhvervsfremmeindsatsen i maj. I aftaleteksten mellem regeringen og Dansk Folkeparti står der; "Kommunerne kan fortsat bedrive lokal udvikling på egen hånd, men kommunale indsatser, der går videre end at bedrive virksomhed i den pågældende kommune, skal fremover ske inden for rammerne af den samlede erhvervsfremmestrategi for den decentrale indsats. Det gælder bl.a. indsatser om digitalisering og ny teknologi, nye forretningsmodeller og klynger."

Det lokale omdrejningspunkt

"For kommunerne er det afgørende, at den nye lov lever op til intentionerne i aftalen om, at kommunerne skal være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. Kommunerne skal have en større rolle end i dag, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommunerne. Jeg vil opfordre regeringen til at justere lovforslaget inden det skal behandles i Folketinget, så det er i overensstemmelse med aftalegrundlaget", siger Leon Sebbelin.

Lovforslaget forventes behandlet så snart Folketinget åbner i oktober, og lovforslaget forventes af træde i kraft d. 1. januar 2019.

 

YDERLIGERE MATERIALE