31. august 2018

Kommunerne leverer aftalte sagsbehandlingstider

Nye tal for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet viser, at kommunerne overholder aftalte servicemål. Kommunernes indsats for at sætte virksomhederne i centrum virker, lyder det fra KL.

En ny opgørelse fra KL af kommunernes sagsbehandlingstider for 1. halvår 2018 viser, at sagsbehandlingstiderne på bygge- og miljøområdet ligger inden for de aftalte servicemål.

”Det bekræfter det, vi allerede ved; at kommunerne vil virksomhederne. Vi er ganske vist myndighed, men i dag bruger vi i stadig større udstrækning vores faglige ekspertise til at hjælpe virksomheden med at finde løsninger, så de i sidste ende står med det rigtige projekt for dem, siger Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Servicemål overholdes

Kommunernes sagsbehandlingstid opgøres fra en virksomhed har sendt en ansøgning, til kommunen enten har godkendt eller givet afslag på ansøgningen.

KL har opgjort kommunernes bygge- og miljøsagsbehandlingstider for perioden 1. januar til 30. juni 2018. Set i forhold til målingen for 2. halvår 2017 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stort set uændret for byggesager, men steget for miljøsager. For Bilag 1 virksomheder, som vurderes at have væsentlig risiko for at forurene miljøet, er sagsbehandlingstiden steget fra 76 til 107 dage. For bilag 2 virksomheder, som er produktionsvirksomheder, der kan forurene miljøet, er den steget fra 74 til 83 dage. Servicemålene på hhv. 200 og 130 dage er fortsat overholdt.

Komplicerede sager slår igennem

"Stigningen i sagsbehandlingstiden for miljøsagerne var ventet. Statistikken tæller sagsbehandlingstiden for sager afgjort i 1. halvår 2018, som er indsendt efter 1. juli 2016. Vi begynder derfor nu også at kunne se sagsbehandlingstiden for de mere komplicerede og tidskrævende miljøsager slå igennem i statistikken," siger Jacob Bjerregaard og fortsætter:

"Selvom det endnu er for tidligt at se stabile sagsbehandlingstider, slår de seneste tal alligevel fast, at kommunerne overholder aftalen med regeringen. Vi ved, at tiden og den gode dialog betyder meget for virksomhederne, og vi stopper ikke arbejdet med at forbedre vores service i kommunerne, siger Jacob Bjerregaard.

KL har, som en del af servicemålsaftalen, udviklet redskabet "Nu til sagen", som er en PIXI-bog med et simpelt værktøj til at identificere servicebehovet hos den borger eller virksomhed, kommunen er i kontakt med. "Nu til sagen" sætter ord på og formulerer et fælles sprog for den tavse viden, sagsbehandlerne har om servicebehovene hos borgere og virksomheder. En pilottest viser, at brugen af PIXI-bogen kan styrke kvaliteten i serviceoplevelsen, reducere sagsbehandlingstiden og øge arbejdsglæden for kommunens medarbejdere. 

Sagsbehandlingstider tabel

Fakta om servicemålsaftalen

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om konkrete servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider for:

  1. Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.
  2. Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer husdyrbrug.
  3. Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri

Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i IT-systemet Byg og Miljø og offentliggøres af KL. Sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser måles i IT-systemet husdyrgodkendelse.dk og offentliggøres af Miljøstyrelsen.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    kl.dk/servicemål

  • LINK

    Nu til sagen: En PIXI-bog til kundeorienteret sagsbehandling