10. august 2018

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelses-foranstaltninger

KL anbefaler at udformning og vedligehold af ansøgningsskemaer på længere sigt overlades til kommunerne. Digitale løsninger og et mere tilgængeligt sprog kan lette ansøgningsprocessen.

Et led i flytningen af myndighedsopgaven

Bekendtgørelsen fastsætter krav, som ansøgere skal opfylde i forbindelse med ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttende foranstaltninger.

Den udstedes som opfølgning på lov nr. 720 af 8. juni 2018, der flytter myndighedsopgaven ved kystbeskyttelse fra Kystdirektoratet til kommunerne. Begge træder i kraft d. 1. september 2018.

Digitalt ansøgningsskema

I bilag til bekendtgørelsen er udformet et digitalt ansøgningsskema, der skal støtte kommunerne i varetagelsen af den nye opgave. KL hilser dette velkomment.

På længere sigt finder KL det dog naturligt, at kommunerne som udførende myndighed selv udformer og vedligeholder de relevante skemaer.

KL tilslutter sig yderligere kravet om digital ansøgning. Det bemærkes dog, at ansøgningen kan lettes ved inkorporering af digital signatur og tydelige krav for gyldige formater for påkrævede bilag.

Desuden bemærker KL, at skemaet indeholder fagsprog, som kun er forståeligt for fagprofessionelle. Det betyder, at skemaet i sin nuværende form næppe kan udfyldes af ansøger uden bistand fra rådgivere

Evaluering

Disse forhold taget i betragtning, mener KL, at der bør indskrives et krav i bekendtgørelsen om evaluering af bilagets ansøgningsskema i foråret 2019. Evalueringen vil, udover ovennævnte, tydeliggøre virkningen af nye krav til ansøgers beskrivelse af foranstaltningens virkninger på natur og miljø.

 

 

KL tager forbehold for yderligere politisk og administrativ behandling af bekendtgørelsen, dels grundet den korte høringsfrist i sommerferieperioden, dels grundet den ændrede kystbeskyttelseslovs udmøntning i kommunernes økonomiaftale 2018.

Høringssvaret i sin helhed kan downloades fra bilagsboksen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger