31. august 2018

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov på skoleområdet i Regeringens indsats mod parallelsamfund

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om social service og lov om ændring af en børne- og ungeydelse med høringsfrist den 29. august 2018.

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Overordnet mener KL, at det er uacceptabelt, at staten skal have mulighed for at lukke kommunale skoler. Herudover mener KL, at det er positivt med sprogprøver, men KL er bekymrede over, at der i lovforslaget generelt er en mistillid til medarbejdernes vurdering.

Sprogprøver på skoler med mere end 30 pct. børn fra udsatte boligområder

KL mener generelt, at det er problematisk, at resultatet af en prøve skal afgøre et barns videre skoleforløb. Prøven bør indgå i en samlet vurdering, hvor skole og forældre drøfter, hvad der er bedst for barnets videre udvikling.

KL mener desuden, at sprogprøverne bør kunne bruges af alle landets folkeskoler.

Sprogprøver i 0. klasse

Det er KL's vurdering, at sprogprøver kan være et godt redskab i arbejdet med at sikre, at der sker en aktiv indsats for sprogstimulering og styrket forældreindsats, hvis et barn ikke består en af de tre sprogprøver i løbet af skoleåret.

KL bifalder, at lovforslaget giver skolelederen mulighed for at lade elever starte i 1. klasse, såfremt skolelederen vurderer, at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt og at der er forældreopbakning og godt samarbejde med skolen.

Sprogprøve i 1.-9. klasse for elever, som skal ophøre med at have undervisning i dansk som andetsprog

KL mener, at det skal være skolelederen, som træffer beslutning om, hvorvidt en elev skal ophøre med at have undervisning i dansk som andetsprog. KL finder det positivt, hvis Undervisningsministeriet udvikler en sprogprøve på hvert klassetrin til at understøtte denne vurdering.

KL mener, at også denne sprogprøve bør gøres tilgængelig for alle landets folkeskoler.

Konsekvent indgriben over for vedvarende dårligt præsterende folkeskoler

KL finder det uacceptabelt, at staten skal kunne træffe afgørelse om lukning af kommunale folkeskoler. KL mener, at lovforslaget er en udhulning af det kommunale råderum og forvrænger forståelsen af opgavefordelingen mellem stat og kommuner. Herudover vil en statslig besluttet skolelukning have store konsekvenser for elever og forældre i kommunen såvel som kommunens drift.

KL mener, at de nuværende indikatorer og sanktionsmuligheder beskrevet i kvalitetstilsynet for folkeskolen er tilstrækkelige. KL er ikke bekendt med, at det har været nødvendigt at udnytte de nuværende sanktionsmuligheder, og står derfor undrende over for, at det er nødvendigt med yderligere sanktionsmuligheder.

I lovforslaget er det ikke beskrevet, hvilke kriterier som skal lægge til grund for de nye sanktioneringsmuligheder. KL forventer at blive inddraget i beslutningen af disse.

Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck

KL er enig i, at der bør gøres en mere systematisk indsats for at følge op på elevfravær. Det kræver, at den nuværende usikkerhed i definition af ulovligt fravær skærpes i lovgivningen.

KL er bekymret for, at lovforslaget indebærer en risiko for at overse bekymrende skolefravær, der ligger under de 15 %. Det bør bero på en vurdering af det enkelte barn, hvorvidt fraværet er bekymrende. KL mener, at den socialfaglige indsats bør have fokus på, hvad der vil have den største effekt i de enkelte tilfælde. Lovforslaget lægger op til en automatisk sanktionering frem for en faglig vurdering, som KL mener kan have modsatrettede effekter.