05. april 2018

KL's høringssvar vedr. udkast til vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

KL har den 13. marts afgivet høringssvar til udkast til "Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning – om at indtænke digitalisering og implementering i lov-udarbejdelsen".

KL har i høringssvaret påpeget, at KL finder det positivt, at der med den politiske aftale om digitaliseringsklar lovgivning og vejledningen sættes fornyet fokus på behovet for, at digitalisering og juridiske overvejelser i forbindelse med lovgivning ses i sammenhæng. Digitalisering skal tænkes ind fra starten, så lovgivning ikke bliver en unødig barriere for udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder.

Derfor hilser KL det også velkomment, at digitaliseringsklar lovgivning bliver obligatorisk fra 1. juli 2018 og, at ministerierne nu skal vurdere lovforslags implementeringskonsekvenser herunder ift. de syv principper for digitaliseringsklar lovgivning. Derfor betragter KL det også som fornuftigt, at der etableres et sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, som skal støtte ministeriernes arbejde med at koble det digitale med det lovgivningsmæssige.

KL anbefaler tillige i høringssvaret, at det afklares, hvordan kravene til digitaliseringsklar lovgivning samtænkes med Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet, da denne vejledning er bærende for ministeriernes arbejde med lovgivning, og der ikke hidtil har været væsentligt fokus på digitalisering i denne.

Vejledningen er en udbygning af den eksisterende vejledning om digitaliseringsklar lovgivning, som KL har været med til at udarbejde i regi af den tidligere fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, og KL har derfor kun enkelte tekstnære bemærkninger til vejledningsudkastet.

Bl.a. finder KL det positivt, at det er valgt at medtage et nyt princip 5 om "Tryg og sikker datahåndtering". Sikker håndtering af data har stor betydning for borgernes tillid til den offentlige sektor herunder den offentlige sektors digitale løsninger. KL anbefaler, at der under princippet medtages krav om, at ministerierne udarbejder såkaldte "konsekvensanalyser" i forbindelse med lovgivningsarbejdet. KL vil anbefale, at disse konsekvensanalyser udarbejdes i sammenhæng med vurderingen af lovforslags implementeringskonsekvenser, jf. vejledningens afsnit 5.

Høringssvaret i sin helhed kan læses i bilaget herunder.