04. september 2017

Kommuner har styrket erhvervsindsatsen

De første tal for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet viser, at kommunerne lever op til de servicemål, som blev aftalt mellem KL og regeringen i december 2015.

”Kommunerne har taget de nationale mål til sig og gjort dem til et aktivt redskab til at styrke erhvervsvenligheden lokalt. Det er rigtig godt gået."

Sådan lyder meldingen fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, til en ny KL-undersøgelse af kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet.

Undersøgelsen viser, at kommunernes sagsbehandlingstider ligger under de aftalte servicemål, som KL og regeringen blev enige om i 2015. Kommunernes sagsbehandlingstider er væsentlige for, at virksomheder kan planlægge et byggeprojekt eller sætte nye miljøaktiviteter i gang uden forsinkelse og dermed også fastholde og udvide deres aktivitet, som skaber arbejdspladser og vækst i kommunerne.

Den gode service er også vigtig

Sagsbehandlingstiden opgøres, fra en virksomhed har sendt ansøgningen, til kommunen enten har godkendt eller givet afslag på ansøgningen. Metoden er ny for bygge- og miljøsager. KL har opgjort kommunernes bygge- og miljøsagsbehandlingstider for perioden 1. juli 2016-30. juni 2017. Selv om der bl.a. skal tages forbehold for, at statistikken ikke omfatter igangværende sager, som kan trække sagsbehandlingstiden op, så tyder tallene for det første år på, at kommunerne er kommet godt fra start med at implementere aftalen med regeringen.

Undersøgelsen viser, at 80 pct. af byggesagerne efter første år ligger inden for servicemålene.

"Vi er dermed ikke i mål endnu. 80 pct. er rigtig flot, men vi må nok også se i øjnene, at nogle sager er så komplekse, at de ikke kan nås inden for det fastsatte servicemål” siger Jørn Pedersen.

Jørn Pedersen minder også om, at det ikke kun er tiden, som er vigtig, når kommunerne skal sikre god sagsbehandling.

"Vi ved, at tiden betyder meget, men det gør den gode service også. I dagligdagen skal vi mere end blot at være hurtige. Vi skal tidligt i dialog med virksomhederne om, hvad der kan lade sig gøre, og hvordan processen forløber. Og så skal vi også give ansøgere en oplevelse af, at kommunen lytter og er tilgængelig”, siger Jørn Pedersen.

 

 Om servicemålene 

Servicemålkategorier

Servicemål

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, 98 kommuner
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Byggesager: Simple konstruktioner

40 dage

24 dage

Byggesager: Enfamilieshuse

40 dage

25 dage

Byggesager: Industri- og lagerbygninger

50 dage

34 dage

Byggesager: Etagebyggeri erhverv

55 dage

34 dage

Byggesager: Etagebyggeri bolig

60 dage

30 dage

Miljøsager: Bilag 1 virksomheder

200 dage

59 dage

Miljøsager: Bilag 2 virksomheder

130 dage

60 dage

Der opgøres statistik på sager indsendt fra 1. juli 2016, som er afgjort inden 1. juli 2017. Sager indsendt før denne dato indgår ikke, uanset at de er afgjort efter 1. juli 2016. Igangværende sager indgår ikke i statistikken.

De offentliggjorte tal omfatter første år af logningen, hvor der er tale om en indkøringsperiode med implementeringen af et nyt IT-system og en ny måde at håndtere ansøgninger på, for både kommuner og ansøgere. Det er ikke muligt at rette i hverken enkelte sager eller i den samlede statistik. Det betyder, at der kan være registreringsfejl i tallene. Det bemærkes derfor, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider kan være behæftet med usikkerhed. Det tages der forbehold for. Herudover er der tale om en relativt kort opgørelsesperiode, hvor der alene tælles på afgjorte sager. Især for miljøsager er antallet af afgjorte sager lavt. Igangværende sager tælles ikke med. Derfor forventes, at tallene på sigt kan komme til at se anderledes ud.

Fakta om servicemålsaftalen

KL og regeringen indgik i december 2015 en aftale om konkrete servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider for:

1. Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.

2. Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer husdyrbrug.

3. Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri.

Kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i IT-systemet Byg og Miljø og sagsbehandlingstider for husdyrgodkendelser måles i IT-systemet husdyrgodkendelse.dk.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder