05. september 2017

KLE Abonnementsbrev august 2017 udgave

De væsentligste ændringer i august-udgaven

Nye emner i august 2017 udgaven:

Nye tilbud på socialområdet

Der er kommet ny lovgivning, som rummer en række nye tilbud på både socialområdet og det psykiatriske område. Tilbuddene tæller bl.a. sociale akuttilbud og visitation til særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Sidstnævnte en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal kunne rumme nogle af de mest udsatte patienter med svære psykiske lidelser og en udadreagerende adfærd. Selve opholdet og behandlingen ligger i regi af regionerne, men visitationsopgaven og de opfølgende opgaver ligger hos kommunerne.

Husdyrbrug

Husdyrgodkendelsesloven er ophævet og erstattet af husdyrbrugloven. Den nye lov indeholder nye godkendelser og tilladelser samt nye anmeldelsesordninger, mens andre er afskaffet. Vi har derfor oprettet nye emner til de sager, der følger af de ændrede regler på området:

Samlingsstedsforbud

I en årrække har der fra politisk hold været fokus på at styrke indsatsen over for såkaldte rockerborge, som skaber utryghed og giver gener for de omkringboende. En del af den styrkede indsats er udmøntet i en ny lov, der giver kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod, at bestemte ejendomme anvendes som samlingssted for grupper, som forårsager sådanne gener.

August-versionen indeholder derfor et nyt emne til sager om dette. Emnet dækker også sager vedrørende kommunens overtagelse af ejendomme, hvor der er nedlagt forbud.

Databeskyttelsesforordningen

Vi har oprettet nye emner til håndteringen af de administrative krav, som databeskyttelsesforordningen stiller til kommunerne, når forordningen træder i kraft i maj 2018. Blandt andet skal kommunerne føre fortegnelser over deres databehandlingsaktiviteter og udarbejde konsekvensanalyser af specifikke databehandlingsaktiviteters konsekvenser for kommunens beskyttelse af personoplysninger.

Emner der udfases

Gruppe 23.07 Legitimation af borgere er sat til at udgå februar 2018. Emnet 23.07.02 Legitimationskort til unge over 16 år (spiritus) bevares, men flyttes fra august-versionen over i gruppe 23.09 Kørekort og pas, som samtidig omdøbes til Legitimation til borgere.

Ændringerne foretages for at samle emner, der handler om legitimation til borgere (fx pas, kørekort og legitimationskort til unge over 16) i samme gruppe.

Emnet 54.17.08 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er sat til at udgå februar 2018, da arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er udgået i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

  • 23.07 Legitimation af borgere [udgår 2018]
  • 54.17.08 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning [udgår 2018]

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i de enkelte emner i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I august-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i godt 20 eksisterende retskilder og tilføjet en række nye. Af de nye retskilder kan nævnes:

  •  Lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre [ny]
  •  Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe [ny]
  •  Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien [ny]

Nye stikord

August-udgaven af KLE er udvidet med over 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning. Nogle af de nye stikord dækker eksempelvis husdyrbrug, social- og sundhedsområdet samt adgangsstyring og datasikkerhed i kommunens it-systemer.

Klik her for at se de alle ændringer i august udgaven

Rettede emnetitler

Der er foretaget rettelser i titlerne på en række emner, dels som konsekvensrettelser og dels som præciseringer. Eksempelvis har vi præciseret en række emnetitler vedrørende husdyrbrug som konsekvens af ny lovgivning på området. Samtidig har vi præciseret titlerne på de emner, der anvendes til sager om beredskabets opgaver for eksterne, så det tydeligere fremgår at der er tale om opgaver, der løses for andre aktører end kommunen selv.