11. oktober 2017

Triagering

Frederikshavn Kommune har implementeret en arbejdsmetode, kaldet Triage, hvor borgernes helbredstilstand løbende vurderes efter plejebehov for at forebygge indlæggelser og opfange tegn på tidlig sygdom.

Formål med projektet/tiltaget
For at opfange tegn på tidlig sygdom anvendes en arbejdsmetode, der hedder Triage.

Plejepersonalet vur­derer løbende, om der er forandringer ved borgeren, der kan være tegn på sygdom, og der afholdes Triage-møde for at aftale indsats for borgeren.

Mange indlæggelser kan forebygges hvis ”de små tegn” på begyndende sygdom opda­ges tidligt. Så kan personalet sætte ind for at genoprette borgerens normale helbreds­tilstand. Meget livskvalitet for borgeren er vundet ved at forebygge de indlæggelser, det er muligt at forebygge.

For at personalet kan fange ”de små tegn” på begyndende sygdom, udfyldes der et Habitual-skema, som tegner et billede af borgerens normale tilstand.

Målgruppe
Borgere på plejecentre eller med personlig pleje i den private- og kommunale hjemmepleje eller den kommunale sygepleje.

Indhold
Triage er et redskab til at vurdere og indde­le borgere efter deres helbredstilstand, så­ledes at de borgere, der har størst behov får øget opmærksomhed og målrettet pleje. Ved Triage inddeles borgerne i niveauer alt efter plejebehov:

Grøn = den normale tilstand

Gul = én eller flere mindre ændringer i forhold til borgerens normale tilstand

Rød = ved udskrivelse fra hospital og/eller borgere, hvor der er observeret markante ændringer i forhold til borgerens normale tilstand.

Triage synliggøres i personalegruppen ved en tavle, hvor borgerne står opført med en farvekode, der fortæller om borgeren er grøn, gul eller rød. På den måde bliver de borgere, hvor der er obser­veret ændringer i helbredstilstanden, syn­liggjort for hele plejegruppen.

Der afholdes desuden Triagemøde flere gange om ugen. Her drøfter plejepersonalet og sygeplejer­sken de borgere, der er vurderet GUL eller RØD. Der aftales indsatser for disse borgere.

Effekt
Triagering er implementeret på alle kommunens plejecentre, i alle kommunale hjemmepleje/sygeplejegrupper. Der indføres Triage hos privat leverandør i oktober/november 2017.

Den forventede effekt er, at færre borgere indlægges med en forebyggelig diagnose.

Evaluering har vist:

SSHerne udtrykker, at der er blevet mere fagligt kompetente. De har større indsigt og står ikke alene i plejen, fordi de indgår i dialogen om indsatserne på Triagemøderne. Der bliver handlet hurtigere på tingene. Samtidig kender de hinandens borgere, når der skal afløses.

SSAerne tilføjer: Vi løser opgaverne mere kompetent via et styrkede samarbejde. Der er større overblik over hinandens faglige resurser – vi byder ind med vores spidskompetencer. Der er større ansvarlighed for at tingene kører.

Sygeplejen udtrykker, at de har bedre føling med hvem, der virkelig har behov for hjælp. De har et godt overblik over, hvad der rører sig i marken. Plejepersonalet venter gerne indtil Triagemødet i stedet for ringe, så der er færre forstyrrelser.

Der er nu langt bedre kvalitet i de informationer, som sygeplejen får, når SSA / SSH henvender sig. Det giver sygeplejen mulighed for mere kompetent overlevering til lægen. Forarbejdet er gjort bedre og sygeplejen kan dermed levere bedre sygeplejefaglig kvalitet for borgeren.

Alle udtrykker, at arbejdsmetoden har øget kvaliteten i samarbejdet på tværs af faggrupperne og har givet forøget arbejdsglæde. Sygeplejen tilføjer, at de kan se at aftenvagterne har fået mere ro på efter indførelsen af Triage. Der er en helt anden form for ro i huset.

Der er fokus på hvad hver faggruppe kan, og hvornår andre skal ind. Det skærper også fokus på andet f.eks. småtspisende, demens mm.

Kvaliteten og medarbejdernes bevidsthed omkring dokumentationen er blevet opkvalificeret gennem arbejdet med Triage.

Organisering
Implementeringen af Triage er forankret i Center for Sundhed og Pleje.
Den samme instruktør har uddannet ambassadører i hver gruppe, der har stået for implementering i egen gruppe.

Finansiering
Egenfinanciering og via pulje

Kontakt
Chefkonsulent Marianne Skrubbeltrang, mskr@frederikshavn.dk, tlf 9845 5207