11. oktober 2017

Særlige tilbud til borgere med KOL i klasse C og D

Varde Kommune har startet et tiltag, hvor borgere med KOL i klasse C og D tilbydes individuelle selvbehandlingsplaner for at give borgeren en følelse af kontrol over sygdommen.

Formål med projektet/tiltaget

  • At reducere antallet af indlæggelser med KOL som aktionsdiagnose
  • At imødekomme borgerens behov for tryghed og støtte ved at give borgeren en oplevelse af kontrol over sygdommen
  • At styrke borgerens lyst og evne til at indgå i et mere ligeværdigt samarbejde med de sundhedsprofessionelle

Målgruppe
Borgere med KOL hvor sygdommen er klassificeret til C eller D i forhold til GOLD –kriterier, og som har et behov for, og ønske om støtte og hjælp i hjemmet ved sygeplejens Akutfunktion når de oplever forværring i deres kroniske sygdom.

Det er en forudsætning at borgeren i forvejen er visiteret til indsatser i sygeplejen. Rekrutteringen vil ske i kommunen men lungeafdelingen SVS Esbjerg og Grindsted vil støtte op om rekrutteringen gennem sparring hvis der opstår behov

Indhold
Der gøres følgende ting:

  • KOL-sygeplejerskerne i kommunen og akutfunktionen laver rekruttering af målgruppen til det særlige tilbul
  • KOL sygeplejersken besøger disse borgere og orienterer om indsatsen
  • Kontakt til egen læge eller overlæge på lungemed. Afdeling med henblik på oprettelse af en selvbehandlingsplan.

Ud fra denne udarbejdes handlingsplaner som kan tages i brug i de akutte situationer. I de akutte situationer kan borgeren kontakte akutfunktionen som kan yde telefonkonsultation eller besøg hos de inkluderede borgere på alle tider af døgnet.  Der kan gives medicin jvf borgerens selvbehandlingsplan herunder inhalation på forstøver Der udøves psykisk pleje og støtte i en akut og stressende situation.

Effekt
Effekten vurderes løbende.

Der laves halvårlige evalueringsmøder mellem KOL-sygeplejersker, akutfunktionen og den sygeplejefaglige ledelse med henblik på at vurdere effekten af tilbuddet.

Organiseringen
Akutfunktionen er en del af sygeplejen i Varde kommune og er som sådan organiseret under denne.

Finansiering
Indsatsen er økonomisk forankret i sygeplejen i Varde kommune

Kontakt
Akutfunktionen i Varde kommune, Eva Madsen, evma@varde.dk