11. oktober 2017

Rehabilitering i medicindosering i hjemmesygeplejen

Gennem rehabilitering i medicindosering i hjemmeplejen klæder Middelfart kommune borgere i eget hjem og plejecentre bedre på til selv at mestre opgaven

Formål med projektet/tiltaget

 • At implementere en rehabiliterende tankegang i sygeplejen ift. medicindosering- og administration, hvorved borgeren i højere grad kan tage ansvar for og blive i stand til selv at mestre opgaven.
 • At der som følge heraf frigives personalemæssige ressourcer i den kommunale sygepleje til varetagelse af komplekse sygeplejefaglige opgaver.
 • Implementering af velfærdsteknologiske løsninger, så borger og pårørende introduceres herfor ved visitering af ydelser i relation til medicindosering og medicinadministration. 

Målgruppe
Borgere i eget hjem eller på plejecenter i Middelfart Kommune, der er visiteret til hjælp til medicindosering og medicinadministration i henhold til Sundhedsloven ved hjemmesygeplejeske eller social- og sundhedsassistent.

Indhold
I Middelfart Kommune bruges der rigtig mange sygeplejefaglige ressourcer på medicindoseringer hos borgerne. En opgørelse fra KMD Care viser, at timeforbruget på opgaver i forbindelse med medicin udgør 19,4 % hos sygeplejerskerne, kun overgået af sårbehandling, der står for 21,1 %.Ser man bort fra personaleaktiviteter er der langt ned til næste ydelse - kompleks pleje, som står for 5 % af tidsforbruget. Medicindosering- og administration er altså opgaver, der bruges rigtig mange ressourcer på i den kommunale sygepleje, og det giver god mening at se på, om nogle af disse opgaver kan overgå til borgerne selv eller løses på anden vis fx ved hjælp af dosisdispensering og velfærdsteknologiske løsninger.

Inklusionskriterier:

 • Borgere i stabilt medicineringsforløb, som med rette vejledning og oplæring og brug af hjælpemidler kan blive i stand til at varetage doseringen selv.
 • Borgere, som kan overgå til dosisdispensering.
 • Borgere, hvor de pårørende kan varetage doseringen eller hvor vedkommende kan komme i sygeplejeklinikken og hente sin medicin.

Medicinadministration:

Borgere med behov for hjælp til medicinering, som med teknologiske hjælpemidler kan blive helt eller delvis selvhjulpen, fx borgere med let kognitiv funktionsnedsættelse med behov for påmindelser, eller som ikke kan overskue deres medicin (fx borgere med mild demens)

Værktøjskassen:

 • Doseringsunderlag
 • Teknologi til hjælp til at huske at tage medicin: intelligente medicinæsker, gratis app fra apotek Medicinhusker, gratis sms-service fra apotek
 • Huskehæfte fra apotek
 • Telefonnummer til ”hotline” (apotek + projektmedarbejderen) 
 • Udlevering af papir og pen, som borgeren kan skrive spørgsmål på
 • Pjecer m.v. til andre indsatser, hvor borgeren kan henvises til. Frivillige foreninger fx besøgsven, forebyggelsesafdelingen 

Effekt

 • Borgeren oplæres i selv at dosere medicin. Pårørende kan også varetage opgaven. Der benyttes relevante hjælpemidler hertil som fx doseringsunderlag.
 • Borgeren oplæres i selv at administrere/indtage medicin. Der benyttes relevante hjælpemidler hertil fx velfærdsteknologier til at huske at tage medicin.
 • Borgeren overgår til dosisdispensering, evt. med sidedosering ved ustabil medicin som Maravan.
 • Borgeren overgår til dosering på sygeplejeklinik.

Organisering
Projektet er forankret organisatorisk i Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune, som endvidere er ansvarlig for projektledelse og økonomi. Projektet udføres i Sygeplejeteamet under Sundhedsafdelingen og i hjemmeplejegruppen under Ældreafdelingen.

Samarbejdspartnere

 • Borgere og pårørende
 • Kommunale sygeplejersker og ledelsen herfor
 • Hjemmeplejen og ledelse herfor
 • Praktiserende læger
 • Apotekerne
 • Ældreråd og handicapråd
 • Frivillige foreninger, Demenskoordinator, Visitatorer

Finansiering
Se ovenfor

Kontakt
Social- og Sundhedsforvaltningen, Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart, www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500 

Link
Artikel om medicinprojektet 

Yderligere oplysninger
Medicinprojektet har ført til projektansøgning til Velux Fonden.