11. oktober 2017

Peer-støtte i Region Hovedstaden

Helsingør Kommune har ansat tre peer-støtter. Peer-støtter er medarbejdere, som selv har kæmpet med psykiske lidelser og har erfaringer med det psykiatriske system, og som bruger denne erfaring til at støtte borgere med psykiske lidelser i at komme sig.

Formål med projektet/tiltaget
Projektet udvikler og implementerer to modeller for peer-støtte i de kommunale psykosociale indsatser samt den regionale ambulante psykiatri. Dette sker med udgangspunkt i projektets formål:

”At inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelser og derigennem understøtte recovery-processer og forbedre livsmuligheder for både de, der modtager peer-støtte samt de, der yder støtten.”

Målgruppe
Målgruppen er borgere med psykiske lidelser.

Indhold
Projektet skal i 2015-2018 uddanne og supervisere mennesker med erfaringskompetencer til at indgå i de kommunale og regionale indsat­ser for mennesker med psykiske lidelser. I tæt samarbejde med ansættelsessteder og borgere skal projektet samtidig bidrage til at sikre, at peer-støtten bliver en naturlig del af indsatsens tilbud.

Konkret skal projektet udvikle og implementere to modeller for peer-støtte i de kommunale psykosociale indsatser samt den regionale ambulante psykiatri:

  • Individuel peer-støtte skal styrke borgerens forudsætninger for aktivt at deltage i egen recovery-proces, samt bidrage til at facilitere denne proces. Den individuelle peer-støtte arbejder i indsatsen med udgangspunkt i borgerens aktuelle ønsker og mål. Peer-støttemedarbejderen kan, såfremt borgeren efterspørger det, fungere som brobygger til instanser, netværk og tilbud i lokalområdet.

  • Gruppebaseret peer-støtte gennemføres som en del af eksisterende gruppeforløb i samarbejde med andre medarbejdere. I fællesskab kan etableres nye gruppeforløb. I samspillet med andre kan gruppeforløb være en måde til at forstå ens eget liv bedre – og de vilkår, som betinger det. I gruppen vil man ofte også kunne støtte og hjælpe hinanden.

Effekt
Projektet er endnu ikke afsluttet og evalueret. 

Der er forskningsmæssigt belæg for, at peer-støtteindsatser har mindst samme effekt som de traditionelle faggrupper, og nogle gange større effekt. Dette gælder især, når peers indgår med særlige peer roller og funktioner eller varetager særskilte peer-støtte indsatser.

Effekten af peer-støtte til brugerne ses typisk i form af:

  • Øget trivsel
  • Reduktion af misbrug
  • Styrkelse af sociale netværk
  • Øget oplevelse af håb
  • Oplevelse af tilhørsforhold til lokalsamfundet´
  • Øget oplevelse af magt over egen situation.
  • Reduktion i indlæggelsesgrad og varighed

Effekt for peer-støttemedarbejderen
Mange forskellige studier undersøger, hvad det vil sige at være peer-støttemedarbejder, og hvilken påvirkning og indflydelse, det har på de mennesker, der ansættes i rollen. Der er mange udfordringer, men forskning viser, at når udfordringerne imødekommes og håndteres, så vil peer-støttemedarbejderen kunne bruge rollen som en del af sin egen recovery-proces. Peer-støtten får tilført nye kvalifikationer og får (gen)-etableret et forhold til arbejdsmarkedet.

Effekt for peer-støttens kollegaer og organisationen
Ansættelse af peer-støttemedarbejdere i en organisation kan påvirke andre medarbejdere i en mere recovery-orienteret retning. Peer-støttemedarbejderen kan være med til at udfordre sine kollegers eventulle fordomme om hvad borgerne kan og ikke kan samt mindske skellet mellem medarbejdere og borgere. Peers kan altså fungere som den ultimative brugerinddragelse. I Helsingør Kommune har peers bl.a. givet nogle indsigter i medarbejdergruppen, fx ift. at kunne forstå borgernes perspektiv:

Organisering
Projekt “Peer-støtte i Region Hovedstaden” drives i et ligeværdigt partnerskab mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden og Det Sociale Netværk

Finansiering
Projektet finansieres af midler fra satspuljeaftalen i 2014, hvor der til dette projekt er givet 9,3 millioner til at forsøge med peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser. Bevillingen løber i perioden 2015-2018, og Foreningen Det Sociale Netværk huser sekretariatet. Projektpartnerne bidrager herudover med egenfinansiering.

Kontakt
Henrik Heibøl, Tilbudsleder Socialpædagogisk Vejledning, Helsingør Kommune: hhe43@helsingor.dk, tlf. 25 31 30 70

Klavs Serup, Projektleder i Det Sociale Netværk: ksr@detsocialenetvaerk.dk, tlf. 23 96 49 53.

Link
http://peerstoette.dk/