12. oktober 2017

Odense hashfri uddannelsesby - fælles indsats mod hashrygning

Som et led i visionen om Odsense som en hashfri uddannelsesby i 2025, står kommunen og ungdomsuddannelserne sammen om en fælles forebyggelsesindsats.

Formål med projektet/tiltaget
Visionen er, at Odense i 2025 er en ’hashfri’ uddannelsesby.

I 2016 indgik Uddannelsesforum og samarbejdspartnere (SSP og Odense Kommune) en samarbejdsaftale om forebyggelse af hashrygning hos uddannelsessøgende unge. 

En fælles forebyggelsesindsats, hvor ungdomsuddannelserne og Odense Kommune står sammen om at forebygge jævnlig hashrygning hos uddannelsessøgende unge, så flere unge får de bedste forudsætninger for at få en uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. 

Der er nedsat en tværgående følgegruppe med repræsentanter fra uddannelserne og kommunens forvaltninger. Følgegruppen skal indsamle viden og erfaring og sikre at aftalens indsatsområder bliver omsat til konkrete initiativer. 

Med samarbejdsaftalen er der sat fokus på 3 indsatsområder:

  • Aktive lokale rusmiddelpolitikker

  • Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse – fra det robuste børneliv til det robuste ungeliv  

  • Brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de uddannelsesforberedende tilbud samt de eksisterende rådgivnings- og behandlingstilbud.

Målgruppe
Uddannelsessøgende unge i Odense mellem 15 og 24 år, som har et jævnligt forbrug af hash samt unge i risiko, fordi de i forvejen kan være udfordret af skrøbelige faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Indhold

  • Aktive lokale rusmiddelpolitikker

  • Overgang fra grundskole til ungdomsuddanelse – fra det robuste børneliv til det robuste ungdomsliv

  • Brobygning mellem ungdomsuddannelserne og de uddannelsesforberedende tilbud samt de eksisterende rådgivnings- og behandlingstilbud

Effekt
Odense er i 2025 en ’hashfri’ uddannelsesby, hvor antallet af unge, der oplyser, at de jævnligt ryger hash (defineret som inden for den sidste måned) er på højst 2%.

Organisering
Aftalens organisering tager sit udgangspunkt i Uddannelsesforum, som ved hvert skoleårs afslutning vil følge op på indsatsområderne.

Finansiering
Puljemidler på Sundhedsområdet

Kontakt
Christina Hjørnholm
AC-konsulent, Unge & Rusmidler chhjn@odense.dk / 61 34 77 44