11. oktober 2017

Når jeg bliver gammel - et aktivt ældreliv

Middelfart Kommune har etableret et projekt, der skal imødekomme demografiske udfordringer og stigende levealder hos de ældre borgere. Det primære formål er, at forbedre den fysiske og mentale sundhedstilstand for gruppen af borgere over 60 år.

Formål med projektet/tiltaget
Når jeg bliver gammel - et aktivt ældreliv” bliver etableret på baggrund af demografiske udfordringer, stigende levealder samt behov/forventninger hos nye generationer af ældre borgere. Det primære formål er, at forbedre den fysiske og mentale sundhedstilstand for gruppen af borgere over 60 år. Det sekundære formål er, at udvide gruppen af interessenter via eksterne samarbejdspartnere, der i samarbejde med kommunen eller på egen hånd kontinuerligt og i fremtiden kan arbejde med initiativer, der fokuserer på det primære formål.

Målgruppe

 • Borgere over 60 år, som endnu ikke er i kontakt med kommunen.
 • Borgere over 60 år, der får afslag på henvendelse om midlertidig eller varig hjælp fra kommunen.
 • Borgere over 60 år, der kan fortsætte i et lokalt aktivitetstilbud efter endt midlertidigt forløb i kommunalt regi.
 • Borgere over 60 år der er sårbare, som er i øget risiko for at skulle have varig hjælp i hverdagen.

Definition af de sårbare ældre:

 • Enker/enkemænd som bor alene.
 • Borgere der bor alene, hvor ægtefælde er flyttet på plejehjem.
 • Borgere med nedsat syn og/eller nedsat hørelse som gør det vanskeligt at deltage i sociale sammenhænge.
 • Borgere som går fra førtidspension til folkepension (v. 65 år).
 • Borgere der er ensomme – borgeren skal selv føle sig ensom.
 • Borgere der får udleveret en rollator.
 • Borgere der er tilflyttere.
 • Borgere over 60 år med ikke-vestlig baggrund

Indhold

 • Forebyggende hjemmebesøg til borgere 65 – 74 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
 • Implementering af evidensbaseret styrketræning i seks udvalgte motionscentre og foreninger. Der bliver bl.a. uddannet frivillige til at varetage styrketræningen.
 • Kortlægning og synliggørelse af foreninger med aktiviteter til målgruppen. Synliggørelse bl.a. via aktivitetsmesser samt www.aktivtaeldreliv.dk
 • Indgå samarbejde med nye samarbejdspartnere i forhold til aktiviteter for borgere 60+
 • Afdække borgernes behov bl.a. via forebyggende hjemmebesøg samt spørgeskema.
 • Effektmåling af indsatsen.

Effekt

 • At antal registrerede ældre over 60 år i de seks udvalgte foreninger og motionscentre er steget med 10 %
 • At de ældre der starter i et lokalt aktivitetstilbud, efter kontakt med kommunen, fortsat er aktive således at 40 % er aktive efter ½ år, 30 % er aktive efter 1 år og 20 % er aktive efter 1½ år i projektperioden.
 • At registrerede foreninger på www.aktivtaeldreliv.dk er steget med 70 %.
 • At der oprettes samarbejde med minimum 5 nye interessenter.
 • At der som minimum er 50 % ældre der vedligeholder deres fysiske og/eller mentale funktionsniveau ved deltagelse i de seks udvalgte foreninger og motionscentre efter kontakt med kommunen.
 • At der som minimum er 30 % ældre der forbedrer deres fysiske og/eller mentale funktionsniveau ved deltagelse i udvalgte foreninger og motionscentre efter kontakt med kommunen.
 • At der som minimum afholdes 5 fokusgruppeinterviews med borgere ift. afdækning af ønsker og behov.
 • At der blandt borgere mellem 65 – 74 år er minimum 50 %, der tager imod et forebyggende hjemmebesøg.
 • At der er oprettet en idébank, og at minimum 10 nye eller tilpassede eksisterende aktiviteter er implementeret fordelt i lokalområderne i hele Middelfart Kommune.
 • At der skabes rammer for evidensbaseret træning i minimum 80 % af de udvalgte foreninger, der har fokus på motion samt i de udvalgte motionscentre.
 • At der som minimum er 2 instruktører i de udvalgte foreninger, der har fokus på motion samt i de udvalgte motionscentre, der er blevet undervist i den evidensbaserede træning.
 • At der som minimum foregår evidensbaseret træning i 70 % af de udvalgte foreninger der har fokus på motion samt i de udvalgte motionscentre.

Organisering
Projektet er forankret organisatorisk i Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune og arbejder tæt sammen med Ældrerådet og Frivilligcentret.

Samarbejdspartnere

 • Borgere og pårørende 
 • Kommunalt personale: frivilligkoordinator, sundhedskonsulenter, sundhedspiloter, trænende terapeuter, visitatorer, sagsbehandlende terapeuter
 • Frivillige foreninger
 • Motionscentre
 • Apotekere
 • Lokaludvalg
 • Præster
 • Ældrerådet
 • Frivilligcentret

Finansiering
Til udrulning af indsatsen anvendes midler fra værdighedsmilliarden til ansættelse af tre medarbejdere samt til diverse aktiviteter.

Kontakt
Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart, www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500

Jane Thomsen Løvetofte: jane.thomsenlovetofte@middelfart.dk

Link
http://www.middelfart.dk/Politik%20og%20demokrati/Vision%20og%20udvikling/Konkrete%20indsatser/Når%20jeg%20bliver%20gammel

http://www.fyens.dk/middelfart/Vaek-med-stokken-Maalrettet-traening-satte-gang-i-benene/artikel/3164387

http://www.fyens.dk/middelfart/Kommunen-vil-skabe-bedre-lokale-netvaerk-for-aeldre/artikel/3167777