12. oktober 2017

KultuRUS

KultuRUS forsøger gennem videns- og dialogoplæg, opkvalificering af fagpersoner, rusmiddelpolitikker og handleplaner at forebygge problemer med rusmidler blandt unge i kommunen.

Formål med projektet/tiltaget
KultuRus har til formål at skabe en sundere rusmiddelkultur blandt unge på Ungdomsuddannelsesinstitutioner i Odense og ad den vej bibringe til fastholdelse i uddannelse.

Målgruppe
Unge på ungdomsuddannelserne i Odense.

Indhold
KultuRus er Odense Kommunes generelle forebyggende indsats på rusmiddelområdet. De primære indsatser består af:

  • Facilitering og udvikling af rusmiddelpolitikker og handleplaner

  • Kompetenceudvikling af fagpersoner med henblik på at de kan varetage tidlig opsporing af unge med rusmiddelproblematikker

  • Videns- og dialogoplæg til de unge

  • Løbende udvikling af drugbox.dk der både henvender sig til unge (http://www.drugbox.dk/) og fagpersonale (www.drugbox.dk/fagpersonale/)

Effekt
I 2016 afviklede KultuRus følgende aktiviteter:

  • 59 dialog- og vidensoplæg til unge. Via oplæggende nåede indsatsen 2474 unge fordelt på 12 institutioner, heraf 9 ungdomsuddannelsesinstitutioner.

  • 35 aktiviteter af opkvalificerende karakter (fx uddannelse, sparring, sidemandsoplæring). Herved nåede indsatsen 275 fagpersoner fordelt på 9 institutioner, heraf 8 ungdomsuddannelser.

  • 12 møder vedrørende understøttelse eller aktivering af rusmiddelpolitikker og handleplaner, dette fordelt på 6 ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Organisering
KultuRus er organiseret under Odense Kommunes Behandlingscenter – Unge & Rusmidler

Finansiering
Oprindeligt satspuljefinansieret og efterfølgende finansieret af sundhedsområdet i Odense Kommune.

Kontakt
Torben Vangsted, rusmiddelkonsulent. Mail: tova@odense.dk. Mobil: 29624858

Link
Drugbox hjemmeside: http://www.drugbox.dk/

Tværgående evaluering af Satspuljeprojektet Unge, alkohol og stoffer: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2011/modelkommuneprojekt-unge,-alkohol-og-stoffer/~/media/AF39E12100684892BF807A45E8DD2ED3.ashx

Håndbog om rusmiddelarbejdet på ungdomsuddannelser http://drugbox.dk/epubs/END_haandbog/END_haandbog_9d7g6k4N9F.html#/12/