11. oktober 2017

Grænseland - praksisnære løsninger

Frederikshavn Kommune, praktiserende læger (almen praksis), Regionshospital Nordjylland og UCN (University College i Nordjylland) er gået sammen om at finde praksisnære løsninger på fire udfordringer i det nære sundhedsvæsen. Udfordringerne findes i feltet, hvor borgerens livsverden og systemverdenen møder hinanden.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet er at videreudvikle ’Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen, hvor man som professionel arbejder som hinandens forudsætninger og i højere grad inddrager borgere og pårørende’.

Flere patienter udredes og behandles i accelererede forløb på sygehusene, og har efterfølgende eller sideløbende brug for behandling, pleje og rehabilitering i det kommunale sundhedsvæsen. Der er mange vilkår som påvirker dette samarbejde.

 • Den stærkere faglige specialisering øger kommunikationsbehovet omkring det enkelte patientforløb mellem sygehus, almen praksis, kommunen, den enkelte borger og de pårørende.
 • Stadig flere patienter har flere sygdomme, hvilket øger behovet for at koordinere og lede indsatsen på tværs af sideløbende behandlingsforløb.
 • Der er manglende klarhed på, hvordan vi sammen understøtter borgeren gennem en værdig afslutning på livet.
 • Sundhedsaftalerne skal udbredes igennem praksisnær handling.

De regionale sundhedsaftaler, der er gældende fra 2015-2018, har ansporet til at indgå i et fælles udviklingssamarbejde imellem Regionshospital Nordjylland, almen praksis og Frederikshavn Kommune.

Målgruppe
Medarbejdere og ledere fra Regionshospital Nordjylland Hjørring, Praktiserende læger i Frederikshavns Kommune, Medarbejdere og ledere i Center for Sundhed og Pleje, Frederikshavn Kommune. 

Indhold
Med repræsentanter fra Regionshospital Nordjylland, almen praksis og Frederikshavn Kommune blev der i begyndelsen nedsat en styregruppe. Denne styregruppe opsatte 4 udfordringer fra daglig praksis, som det i et tværsektoralt samarbejde var ønskværdigt at udvikle og forbedre for at skabe bedre flow og sammenhængende forløb for borgere. Styregruppen valgte at anvende metoden realiseringsværksted.

I projekt GRÆNSELAND, har man konkret arbejdet med følgende 4 udfordringer på tværs af sundhedssektorerne:

 • Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat til praksis.
 • Tilgængelighed i patient- og borgerforløbet.
 • Borger- og pårørendeinddragelse i patient- og borgerforløbet.
 • En værdig afslutning på livet.

Effekt
Projekt GRÆNSELAND har givet:

 • Større forståelse af hinanden på tværs af sektorerne
 • Bedre samarbejde på tværs af sektorerne
 • Indblik i praksis på tværs af sektorerne
 • Erkendelse af og opdagelse af sundhedsaftalerne
 • Integrering af borgeren som ligeværdig part i kontakten med sundhedsvæsenet   

Deltagerne i projektet mener, at GRÆNSELAND kan inspirere, motivere, tilskynde til og ”sætte ild i” andre tiltag af samme karakter, og kan bidrage til bedre og mere effektive arbejdsgange på tværs af sektorer – til gavn for både borgere og medarbejdere.

Organisering
Med repræsentanter fra Regionshospital Nordjylland, almen praksis og Frederikshavn Kommune blev der nedsat en styregruppe.

University College Nordjylland, Act2learn fik interesse for projektet og denne særlige type indsats, hvor 3 parter arbejder sammen. De deltog i planlægningen, udviklingen og gennemførelsen af værkstederne og stillede sig til rådighed med evaluering af deltagernes oplevede udbytte af metoden.

Finansiering
Sygehus og kommune har hver for sig, selv finansieret udgifterne til personalet. Kommunen betalte forplejning til deltagerne på mødedagene. Kommunen betalte frikøb af de praktiserende læger til deltagelse i mødedagene

Evaluering
80 % har besvaret spørgeskemaet. Generelt er alle besvarelser overordnet positive.

 • Størstedelen har fundet projektet meningsgivende i forhold til de udfordringer, de oplever i det tværsektorielle arbejde. Der er helt klart opnået større forståelse for praksis hos hinanden. Det drejer sig i høj grad om forskellige kulturer, der skal finde sammen, og finde fælles forståelse.
 • Størsteparten er enige i, at projektet har bidraget til at udvikle tiltag til nye måder at samarbejde på -  på tværs af sektorer.
 • Det er meget tidligt at vurdere, om projektet har bidraget til at skabe bedre sammenhæng i patientforløb, da løsningerne kun har været testet, men 71 % er enige eller overvejede enige i, at det har bidraget positivt. 8 % er overvejende uenige.
 • Halvdelen vurderer, at projektet allerede ved afslutningen af forløbet har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.
 • 75 % vurderer at mulighederne for at implementering af ét eller flere af tiltagene på længere sigt er gode eller meget gode.

Evalueringen peger også på ting, der har udfordret deltagerne:

 • Tid og andre arbejdsopgaver.
 • Indkredsning af opgave og problemstilling.
 • Udarbejdelsen af fælles løsninger på tværs af sektorer.

Kontakt
Chefkonsulent Marianne Skrubbeltrang mskr@frederikshavn.dk tlf. 9845 5207