16. november 2017

Værdig Død

Med afsæt i Værdighedsmilliarden har Frederiksberg Kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg arbejdet målrettet på at styrke og udvikle indsatsen for borgere i den terminale fase med henblik på at sikre optimale betingelser for en værdig afslutning på livet.

Formål med projektet/tiltaget
Frederiksberg Kommune har sammen med Diakonissestiftelsens Hospice løbende udviklet kompetenceudviklingsforløb, der fokuserer på at understøtte og kvalificere samarbejdet mellem kommunens plejepersonale og almen praksis.

Målgruppe
Det fælles kompetenceudviklingsforløb er rettet mod de fagpersoner, der har berøring med det palliative område på plejecentrene, hjemmesygeplejen og døgnrehabiliteringen samt de praktiserende læger på Frederiksberg.

Indhold
Med det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes Sundheds- og Omsorgsområde, almen praksis og Diakonissestiftelsen skaber den fælles kompetenceudvikling særligt gode muligheder for et fælles løft af den palliative indsats.

Indledningsvist for den fælles kompetenceudvikling blev der i 2016 udbudt et generelt ”Værdig Død”- undervisningsforløb for sygeplejersker og praktiserende læger. Dette forløb fokuserede på vidensdeling samt kvalificering af det overordnede samarbejde mellem praktiserende læger og plejepersonalet i plejeboligerne med henblik på sikre den bedste behandling for borgerne og deres pårørende herunder at identificere kendetegn og behov hos borgere i den terminale fase.

Som en viderebygning af det fælles kompetenceforløb blev der i 2017 fokuseret på at øge indsatsen lokalt i afdelingerne der hvor udfordringerne opleves. Fase to består således af en række lokale pakkeforløb, der tager udgangspunkt i institutionernes individuelle udfordringer, hvor institutionerne selv er med til at definere deres behov i samarbejde med den praktiserende læge, der er tilknyttet institutionen. De lokale pakkeforløb koncentrerer sig omkring begrebet palliation, etiske dilemmaer, fravalg af livsforlængende behandling og lovgivning, kommunikation, symptomkontrol og behandling samt giver indføring i Advance Care Planning og lokale samarbejdsaftaler.

De lokale pakkeforløb suppleres med særligt tilrettelagt halvdags-temadage forbeholdt praktiserende læger og sygeplejersker (ledere, udviklingssygeplejersker eller andre sygeplejersker med specialistfunktioner) fra plejecentrene, hjemmesygeplejen og døgnrehabiliteringen på Frederiksberg. Temaerne er baseret på ønsker udsprunget af forløbet Værdig Død 2016 og sætter bl.a. fokus på udbredelse af basal palliation i primærsektoren; palliativ fysioterapi; palliation til KOL borgere og Advance Care Planning; åndelig og eksistentiel omsorg; og angst og sorgteorier.

Effekt
Projektet evalueres løbende gennem spørgeskemaer og kvalitative tilbagemeldinger fra deltagerne. Forløbene har været særdeles godt modtaget og med stor tilslutning fra både blandt plejepersonale, såvel som praktiserende læger. Projektet har været med til at skabe en fælles arbejdskultur, givet afklaring og vidensdeling indenfor det palliative område og styrket samarbejdet omkring at sikre en værdig afslutning på livet. 

Organisering
Projektorganisationen for Værdig Død forløbet består af en styregruppe med Frederiksbergs Kommunes Sundheds-og Omsorgschef som projektejer og med repræsentanter fra almen praksis og ledelsesrepræsentanter fra de forskellige områder i Sundheds-og Omsorgsområdet. Projektet er organiseret i tæt samarbejde med Diakonissestiftelsens Hospice, som har stået for det primære indhold og udførsel af undervisningen både de overordnede undervisningsforløb og lokale pakkeforløb.

Finansiering
Projektet er etableret i forbindelse med Værdighedsmilliarden i 2016 og forløber til og med slut 2018.

Kontakt
For yderligere information, kontakt venligst Sundheds- og Omsorgschef i Frederiksberg Kommune, Torben Laurén på  tola03@frederiksberg.dk.