30. november 2017

Tværkommunalt samarbejde på hjerneskadeområdet

I 2014 blev det blandt kommunerne i Planområde Midt i Region Hovedstaden besluttet, at undersøge perspektiverne i et udbygget tværkommunalt samarbejde på hjerneskadeområdet. Det har resulteret i et velfungerende samarbejde, der højner kvaliteten af den kommunale og tværsektorielle indsats for voksne mennesker med erhvervet hjerneskade.

Formål med projektet/tiltaget
Hjerneskaderehabilitering i kommunalt regi er ofte meget komplekst og kan bestå af indsatser fra både beskæftigelses-, voksen/handicap- og sundhedsområdet. Målgruppen er ikke stor og kvalificerede indsatser kræver dels neurofaglige kompetencer og dels et vist flow af borgere for at opretholde de faglige kompetencer.

Som grundlag for en strategisk drøftelse af mulighederne for mere systematisk og udbygget samarbejde på hjerneskadeområdet, blev der lavet en kortlægning af hjerneskadeområdet med fokus på volumen samt kapacitet og organisering blandt de 9 kommuner. På baggrund af denne kortlægning blev der i Planområde Midt truffet beslutning om et styrket samarbejde på følgende områder:

  1. Ensretning og systematisering af registrering på hjerneskadeområdet
  2. Tværsektorielt samarbejde
  3. Fælles kompetenceudvikling
  4. Samværs- og aktivitetstilbud (§104) SEL

Det overordnet formål er at sikre kvalitet i indsatsen for borgerne.

Målgruppe
Voksne mennesker med erhvervet hjerneskade

Indhold
Der er indført en systematisk og ensartet dataregistrering på konkrete udvalgte områder, der sikre et validt datagrundlag. De ensartede data muliggør styrket overblik og lokalisering af særlig sårbare grupper, som så kan tilbydes muligheder for indsatser på tværs af kommunegrænserne.

Der er etableret en styrket kontakt med hospitaler og private leverandører med det formål at sikre et godt tværsektorielt samarbejde. Det nedsatte hjerneskadekoordinatornetværk i Planområde Midt er ansvarlige for at planlægge og deltage i tværsektorielle møder 1-2 gange årligt med de enkelte samarbejdspartnere, hvor generelle problemstillinger drøftes og løses, så borgernes rehabiliteringsforløb kan foregå så smidigt og sammenhængende som muligt.

Med udgangspunkt i den enkeltes rehabiliteringsbehov er det væsentligt, at kommunerne kan tilbyde et matchende og gradueret rehabiliteringstilbud på avanceret niveau, hvorfor neurofaglig opkvalificering af involverede faggrupper er nødvendig. Ved at gå flere kommuner sammen om opkvalificering sikres et omkostningseffektivt kompetenceløft.

Der er udarbejdet en fælles standard for, hvilke indhold og hvilke kompetencer, Planområde Midt vurderer, der bør være i et §104-tilbud. Denne standard bruges løbende i drøftelser med §104-tilbud omkring kvalitet og indhold af indsatser, som kommunerne tilkøber.

Effekt
Der er et veletableret tværsektorielt samarbejde, et løbende opdateret billede af målgruppe og volumen, løbende afholdelse af kurser på tværs af kommunerne og løbende kontakt med §104-tilbud om kvaliteten af indsatserne.

Det vurderes at have højnet kvaliteten af den kommunale og tværsektorielle indsats for voksne mennesker med erhvervet hjerneskade.

Der har ikke været gennemført nogen egentligt evaluering af samarbejdet.

Organisering
Der er udpeget 2 ledere blandt de 9 kommuner som er ansvarlige for fremdrift i samarbejdet på hjerneskadeområdet. Disse ledere er ansvarlige for at udarbejde status og beslutningsoplæg om konkrete tiltag til den øvrige sundhedschefgruppen i Planområde Midt. Beslutninger og forankringer af det videre arbejde sker internt i den enkelte kommune og på tværs af beskæftigelses-, voksen/handicap- og sundhedsområdet.

Der er nedsat et hjerneskadekoordinatornetværk, der mødes 6-8 gange årligt, hvor blandt andet opgaveløsning og tværsektorielt samarbejde drøftes. Derudover er de kommunale ledere for træningscentrene ansvarlige for at gennemføre fælles kompetenceudvikling på det sundhedsfaglige område.

Finansiering
Egen finansiering

Kontakt
Tovholder for samarbejdet i Planområde Midt:

Charlotte Haase, Leder af Gladsaxe Forebyggelsescenter

Mail: chahaa@gladsaxe.dk

Tlf. 39 57 52 72