30. november 2017

Specialiseret demensafsnit for borgere med komplekse problemstillinger

I Viborg Kommune har de et specialiseret demensafsnit for borgere med komplekse problemstillinger - målet er, at borgerne skal udredes og stabiliseres således, at de kan tilbydes fast bolig

Formål med projektet/tiltaget
Formålet er at stabilisere den enkelte borgers tilstand samt at borgerens livsindhold og livskvalitet kan udvikles eller fastholdes, så borgeren kan tilbydes en fast bolig.

Målgruppe
Er borgere med komplekse problematikker ofte svære adfærdsmæssige problemer som eksempelvis en udadreagerende adfærd, og psykiatriske symptomer.

Borgere med en problemskabende /udadreagerende adfærd, som ikke kan rummes på de almen demens midlertidige eller faste demens pladser.

Der vil ofte være tale om borgere med en dobbeltdiagnose, hvor demenssygdommen fylder mest i det samlede billede af borgeren. Der er tale om borgere, der har svært ved at fungere alene og skal have betydelig professionel hjælp for at kunne agere i sociale sammenhænge.

Indhold
De udadreagerende demente borgeres adfærd skaber uro, utryghed mv. på plejecentrene. De har dermed en negativ virkning på egen og øvrige beboers livskvalitet. Med etablering af et særligt skærmet afsnit sikres de demente borgere den opmærksomhed, som de behøver, og samtidigt er der adgang til en kvalificeret udredning og afklaring af borgerens situation, udarbejdelse af handleplaner med socialpædagogiske tilgang, struktureret pleje og evt. medicinering mv.

Afsnittet består af, 6 pladser/boliger, med egen udgang til lukket gårdhave, lille the køkken og et stor rummeligt badeværelse. Der er udgang til fælles opholdstue og køkken fra boligen. Det fysiske miljø er indrettet efter målgruppen, da borgerne i afsnittet ikke tåler mange stimuli.

Når borgeren er visiteret til en plads, indledes en udredning og afklaring af borgerens funktionsevne - fysisk, psykisk, socialt samt vurdering af støttebehov, herunder afklaring af behov for fremtidig bolig.

Hverdagen bliver struktureret og forenklet i forhold til den enkeltes døgnrytme og behov for stimuli eller moderat skærmning, da det er et fremtrædende behov hos målgruppen, som dårligt tåler stimuli.

Med en socialpædagogisk tilgang, synligt nærvær og støtte kan konflikter i sociale situationer forebygges.

Der ydes støtte til hverdagslivet og udvikling af beboerens livskompetencer.
Behov og støtte i forbindelse med somatisk sygdom er ligeledes en del af afsnittet. Medicinreguleringer sker i tæt samarbejde med geronto psykiatrien og egen læge.

Samarbejde med pårørende vægtes højt.

Effekt
De borgere der har boet på afsnittet er enten kommet hjem til eget hjem igen eller visiteret til en demens- eller plejebolig. Den pædagogiske indsats er fulgt med borgeren til den nye bolig. Der ved fastholdes den målrettede indsats omkring borgeren.

Erfaringen med beboerne er, at der inden for relativ kort tid har været succes med at udrede og stabilisere

borgeren, så denne har kunne fortsætte livet i egen bolig eller ordinær plejebolig. Erfaringerne viser desuden, at det er lykkes at bryde mønster med indlæggelser på somatiske/pyskiatriske sygehuse. Desuden

har 2 af de borgere, der har været på afsnit, fået henholdsvis taget sin demensdiagnose væk og ændret sin demensdiagnose til personlighedsforstyrrelse.

Organisering
Demensafsnittet er placeret på et specialplejecenter for demente. Dermed kan afsnittet trække på de kompetencer, der allerede findes på centeret og på de etablerede samarbejder med eksterne partnere.

Finansiering
Indsatsen var oprindeligt finansieret med midler fra Ældremilliarden, men er nu overgået til almindelig drift.

Kontakt
Leder af demensenheden, Pleje- og Omsorgscenter Liselund Birgitte Gert, Tlf. 8787 6645