16. november 2017

Samarbejde om lægedækning

Samarbejde mellem Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering (FKD) og Frederiksberg/Bispebjerg Hospital skal sikre lægedækning for borgere på midlertidige pladser med en genoptræningsplan samt borger der kommer på FKD’s akutpladser, omsorgspladser, vurderings- og palliative pladser.

Formål med projektet/tiltaget
Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering er med sin fysiske placering på Frederiksberg Hospital startet et tæt samarbejde med Frederiksberg/Bispebjerg Hospital. Der er indgået en konkret aftale om lægedækning fra hospitalets side med en speciallæge i fremmøde i dagtiden mandag til fredag og med mulighed for tilkald af lægedækning alle øvrige tider og dage. Der er ligeledes indgået aftale om tilkald af hjertestophold, så borgerne får hjælp inden for få minutter af lægefagligt team.

Målgruppe
Borgere på midlertidige pladser med en genoptræningsplan samt borger der kommer på FKD’s akutpladser, omsorgspladser, vurderings- og palliative pladser.

Effekt
Giver et markant kvalitetsløft i forhold til borgerne, da den faglige lægedækning sker med speciallæger, der er tilknyttet hospitalet hvor FKD primært modtager deres borgere fra.

Overgangen mellem region og Kommune sikres en høj kvalitet, så forebyggelige (gen) indlæggelser mindskes mest muligt for borgerne.

Langt større grad af sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet. Dette er med til at sikre effektive rehabiliterings- og udskrivningsforløb.

Samarbejde mellem plejepersonalet på FKD og Frederiksberg Hospital der sikre bedre information og kvalitet af overleveringen af borgerne.

Bedre kendskab til hinandens udfordringer og arbejdsgange i både Regionen, i overgangene mellem Region og Kommune samt og på FKD, så der kan laves bedre udskrivningsforløb fra Region til Kommune

Der er udarbejdet en lang række overordnede arbejdsgangsbeskrivelser. så vi sikrer den rette kvalitet for borgerne i alt fra udskrivelserne, fravalg af livsforlængende behandling til hjertestop mv.

Organisering
Vi har nedsat en styregruppe på tværs af hospitalets direktion og den øverste leder i Sundheds- og Omsorgsområdet – hvor vi drøfter store og små udfordringer og fælles kommunikation.

Hver 14 dag mødes den lokale ledelse fra Døgnrehabiliteringen og hospitalets medicinske afdeling og drøfter konkrete borgerforløb. Lige som der løbende evaluereres på konkrete borgerforløb, hvis der er sket utilsigtede hændelser samt der drøftes løbende forebyggelses tiltag og kompetenceudvikling i borgerforløbene.

Finansiering
Driften af lægedækningen er finansieret af dels egen drift, og fra projektmidlerne ”Den Ældre Medicinske Patient”.

Kontakt
For yderligere information, kontakt venligst Sundheds- og Omsorgschef i Frederiksberg Kommune, Torben Laurén på  tola03@frederiksberg.dk  / forstander FKD Lene Holst Merrild leme01@frederiksberg.dk