16. november 2017

Ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre

Udvikling og evaluering af en ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre i Frederiksberg Kommune, skal forbedre den sundhedsfaglige indsats for beboere i plejebolig.

Formål med projektet/tiltaget
Overordnet: At forbedre den sundhedsfaglige indsats for beboerne i plejebolig

Underordnet: at udarbejde og evaluere en ny samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre i Frederiksberg Kommune.  Projektet er opdelt i flere faser: I første fase indhentes erfaringer fra aktørerne: Almen praksis, plejecentre og beboere/pårørende.  På baggrund af erfaringerne vil der i anden fase blive udarbejdet en samarbejdsmodel, der i tredje fase vil blive afprøvet og til sidst evalueret.

Målgruppe
Beboere i plejebolig

Indhold
Udarbejdelse af en model for samarbejdet mellem kommunes praktiserende læger og personalet på plejecentrene.

Gennem fokusgruppeinterviews og workshops med deltagelse af kommunalt personale og praktiserende læger, blev det optimale samarbejde beskrevet med udgangspunkt i fire nedslag: ”Indflytning på plejecenter” – ”Planlagte besøg [ved egen læge]” – Akutte ændringer i borgerens tilstand” og ”Borgeren skønnes døende”. Samtidig blev værdier for samarbejdet beskrevet i ni punkter.

I modellen beskrives ansvarsfordelingen mellem læge og plejepersonale, hvem der gør hvad i de forskellige situationer og hvordan den optimale kommunikation skal foregå undervejs. Samtidig introduceredes bruge af statusattest ved indflytninger, der blev udarbejdet fælles retningslinjer for af planlagte besøg (opfølgende og opsøgende) og skabeloner for e-kommunikation blev aftalt.

Samarbejdsmodellen blev korrigeret løbende gennem de to år afprøvningen foregik.

Effekt
For begge parter er samarbejdsmodellens vigtigste og væsentlige bidrag, at den har givet en struktur og en fælles platform, hvorfra samarbejdet kan udfolde sig. Den har bidraget med værktøjer, som fokuserer forespørgsler og forberedelser. Den har bevidstgjort begge parter om den andens legitime forventninger til samarbejdet og til den anden parts begrænsninger mm.

At fundamentet for samarbejdet mellem almen praksis og plejehjemmene dermed overordnet set

må betegnes som forbedret er dog ikke ensbetydende med, at alt samarbejdsrelateret nu er toptunet og problemfrit. Både lægerne og plejehjemmene kan pege på forbedringer i samarbejdsrelationerne, men samtidig også på begrænsninger i disse. Ikke alle leverer (altid) det optimale.

Analyse af data til belysning af effekten er fortsat for udarbejdelse

En afledt effekt har været at Frederiksberg Kommune relativt let har kunnet finde læger der var interesseret i at blive tilknyttet plejecentrene som fast læge.

Organisering
Styregruppe og projektejere: Formand PLO Frederiksberg og Frederiksberg kommunes Sundheds- og Omsorgschef).

Projektleder: Driver projektet og refererer til styregruppen

Almen praksis facilitator: Motivere og udpeger relevante personer fra almen praksis til fokusgrupper. Sparrer med projektmedarbejder og deltager i møder med arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppe: Ledere fra såvel plejecenter som Rådhus, stabsmedarbejdere, praksiskonsulenter og to praktiserende læger.

Ambassadører: Udpegning af ambassadører blandt plejepersonalet på alle 12 plejecentre

Forskningsenheden for Almen Praksis bidrager med rådgivning i projektfasen og hjælp til statisk analyse i forbindelse med evaluering.

Finansiering
Frederiksberg Kommune, Tværsektoriel forskningsenhed (Region Hovedstaden)

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Kontakt
Samordningsleder Henrik Tafdrup (heta01@frederiksberg.dk)