29. november 2017

test

Herning Kommune har indført et projekt, som har til formål at inddrage naturen i en helhedsorienteret indsats for kontanthjælpsmodtagere med henblik på at styrke mental og fysisk sundhed og gøre borgerne arbejdsparate

Formål med projektet
At bruge naturen som social løftestang i en helhedsorienteret indsats målrettet de kontanthjælpsmodtagere, der har brug for særlig støtte til at finde mening og motivation for at komme videre i livet med arbejdstilknytning i sigte.

Via oplevelser og arbejdsfællesskaber i naturen:

  • At styrke borgerens fysiske og mentale sundhed
  • At afdække og udvikle borgerens sociale, personlige og faglige kompetencer og mestringsevne, med henblik på at øge borgerens sundhed og arbejdsmarkedsparathed.
  • At borgeren bliver motiveret til at gøre brug af de muligheder, som naturen og friluftslivet tilbyder

Målgruppe
Voksne kontanthjælpsmodtagere, der er aktivitetsparate og har sammensatte og komplekse helbredsmæssige og/eller sociale problemstillinger ud over ledighed

Indhold
To dage om ugen tager projektmedarbejder og en gruppe på 8-10 borgere ud i Haunstrup Brunkulslejer, hvor de løser specifikke arbejdsopgaver såsom naturpleje, etablering af bålplads, renovering af mountainbike spor m.m. En dag om ugen tager gruppen ud det blå med det formål at besøge naturskønne områder, historiske steder eller opleve naturens kræfter.

Da målgruppen er kendetegnet ved at have flere kroniske sygdomme, såvel fysiske som psykiske sygdomme og mange udfordringer i forhold til egen sundhed og trivsel, er der tilknyttet en sundhedsfaglig medarbejder fra Sundhed og Ældre. Medarbejderen deltager ca. en gang ugentlig.     

Ligeledes er der tilknyttet en naturfaglig medarbejder fra Natur og Grønne Områder. Medarbejderen skal bidrage med viden om områdets natur og historie, årstidernes gang, naturen som spisekammer og i planlægningen af forskellige events for deltagerne. Målet er at øge naturoplevelsen for deltagerne.

Effekt
Området og naturlegepladsen i Haunstrup Brunkulslejer, som lå ”uplejet” hen, bærer et tydeligt præg af det store arbejde, deltagerne har lagt på stedet.  Alt i alt har deltagerne en oplevelse af at indgå i et meningsfuldt arbejdsfællesskab og at løse opgaver, som er synlige og har betydning for andre. Derudover giver deltagerne udtryk for, at det er rart at have noget at stå op til, at de nyder samværet med de andre, at de føler sig bedre tilpas, at de sover bedre, og at deres udholdenhed er bedret – de kan gå længere og klare mere arbejde.

Deltagerne er ofte borgere, som har gået hjemme i længere tid og som har haft svært ved at indgå i de øvrige tilbud i Beskæftigelse- og Integrationscentret. Flere af deltagerne giver udtryk for, at de indtryk, oplevelser og sociale relationer de har fået i kraft af tilbuddet, har styrket deres selvtillid. Samarbejdet i gruppen er rigtig godt, og deltagerne føler et ansvar for hinanden og området. Gruppen er selvstyrende i forhold til hvilke arbejdsopgaver, der skal tages fat på i området. Flere mødes også i fritiden og flere er blevet aktive brugere af naturen fx har de flere gange været på tur med overnatning i shelter. 

Et af projektets delmål er, at deltagerne gennem deltagelse i projektet bliver i stand til at starte op i en virksomhedspraktik. Dette er lykkedes i stort set alle tilfælde. Nogle borgere er endda gået direkte i ordinært arbejde eller uddannelse.

Organisering
Projektperiode: 1. september 2015 til 31. marts 2019.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Beskæftigelse, Teknik og Miljø samt Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Finansiering  
Projektet finansieres af midler fra Forebyggelsesudvalget, Herning Kommune

Kontaktoplysninger
Allan Bech-Tolstrup

Beskæftigelse og Integrationscenter

Herning Kommune

Mail: bicab@herning.dk

Tlf. 24 78 23 31