30. november 2017

Frivilligindsatsen for psykisk sårbare i Gladsaxe

I Gladsaxe Kommune skal en frivilligindsats styrke isolerede og ensomme psykisk sårbare voksne

Formål med projektet/tiltaget
Frivilligindsatsen bygger på en recovery-orienteret tilgang med fokus på, at borgere kan komme videre i livet efter sindslidelser og kan overvinde de sociale følgevirkninger, en psykisk sygdom kan medføre.

Frivilligindsatsen har til opgave at modvirke ensomhed og isolation hos psykisk sårbare via en række initiativer, der har til formål at understøtte borgernes kompetencer, øge deres livskvalitet og muligheder for inklusion i civilsamfundets fællesskaber, uddannelse og/eller beskæftigelse. Det sker ved at inddrage ressourcestærke borgere, der for manges vedkommende selv har været i behandling i psykiatrien, i frivilligt arbejde som mentorer og besøgsvenner for psykisk sårbare eller som oplægsholdere.

Frivilligindsatsen tilbyder også en række recoveryorienterede kurser. Formålet med kurserne i dette regi er læring - ikke terapi eller behandling. Læring har potentiale til at understøtte menneskelig udvikling og bidrage til, at vi kommer os. Kurserne kan bidrage til, at:

  • Sætte læring i centrum
  • Erkende og bringe færdigheder og ressourcer i spil
  • Få øje på egne muligheder og udvikle nye færdigheder
  • Understøtte at mål og ambitioner udleves og nås
  • Finde sine egne løsninger
  • Den enkelte kan skabe mening i det, som vedkommende har været ude for i sit liv
  • Den enkelte bliver ekspert i at mestre eget liv

Kurserne skal danne grund for en Recoveryskole i Gladsaxe og fremtidigt indgå i ”Skolen på tværs”, som er et samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri, Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune.

Det er tanken, at udveksling og samtænkning af undervisning for borgere/patienter, pårørende, frivillige, medarbejdere og ledere kan øge kendskab og forståelse for hinanden på tværs af kommuner og region og dermed bidrage til meningsfuld og effektiv samproduktion på tværs med borgeren/patienten i centrum på tværs af kommune- og sektorgrænser.

Målgruppe
Frivilligindsatsens primære målgruppe er isolerede og ensomme psykisk sårbare voksne, som behøver hjælp til at træne deres sociale kompetencer og opbygge et socialt netværk. Det er ofte borgere, som har svært ved at komme ud af eget hjem, borgere på kommunens aktivitets- og botilbud og borgere, som er sygemeldt eller står uden for arbejdsmarkedet.

Den anden målgruppe er frivillige mentorer og besøgsvenner – fortrinsvis med brugererfaring fra psykiatrien. De frivilliges rolle er at være mentor og besøgsven, så deres erfaringer bliver vendt til en ressource. Ud over at hjælpe andre får de frivillige også styrket egne kompetencer og kommer på den måde videre i deres egen recovery-proces.

Indhold
Hvervning, uddannelse og matchning af frivillig og ensomme psykisk sårbare borgere, samt kursusforløb.

Der er udviklet et kursusforløb for recovery-mentorer på 20 timer. Derudover tilbydes 5 andre kursusforløb med forskelligt indhold alle med et recoveryorienteret mål.

Livshistorie, Recoverycafe, Skriveværksted, Studiemestring og Samtalesalon. Kurserne er uvisiterede for åbne for alle der vil arbejde med deres egen recoveryproces og/eller støtte andres.

Der afholdes videns- og netværksaktiviteter, herunder foredrag, netværksmøder, for psykisk sårbare.

Effekt
Der er uddannet 70 mentorer. Heraf er 32 efterfølgende blevet frivillige, hvoraf 20 selv har været i behandling i psykiatrien.

Borgere, der har modtaget støtte, fortæller, at støtten har givet dem større livskvalitet, øget mod på social kontakt, større netværk og styrket tro på egne kompetencer.

  • I alt 40 borgere med psykisk sygdom har modtaget støtte, hvoraf 30 har modtaget én til én støtte i form af mentor eller besøgsven, mens resten har deltaget i gruppeaktiviteter.
  • Borgere, der har modtaget støtte, fortæller, at støtten har givet dem større livskvalitet, øget mod på social kontakt, større netværk og styrket tro på egne kompetencer.
  • Der er nedsat en gruppe af mentorer, som har udviklet et undervisningstilbud for ungdomsuddannelser og folkeskoler i Gladsaxe, der skal bidrage til at nedbryde fordomme, modvirke stigmatisering og skabe tidlig kontakt til unge med psykisk sårbarhed.

Organisering
Der er i Frivilligindsatsen ansat en fuldtids Recoverykonsulent og en peermedarbejder i en 12-timersstilling. Herudover indgår en række frivillige peers som undervisere, medundervisere og tovholdere til gruppeaktiviteter.

”Skole på Tværs” etableres i en knopskydning til Skolen for Recovery.

Finansiering
Frivilligindsatsen har et årligt budget på 720 000,-

Kontakt
Eva Zeuthen Andersen
Recoverykonsulent
Mail: evzean@gladsaxe.dk
Tlf. 40 12 99 59