16. november 2017

Dysfagi projekt - et tværfagligt fokus på synkebesvær

I Solrød Kommune forsøger de gennem en tværfaglig indsats at udbrede viden og forebygge indlæggelser omkring dysfagi - problemer med at spise, drikke og synke.

Formål med projektet/tiltaget
At udbrede viden omkring dysfagi hos personale i direkte kontakt m. borgere, mhp. tidlig opsporing af dysfagi og synkeproblematikker. Dette for at forebygge indlæggelse/genindlæggelse, der skyldes aspirationspneumonier. Fokus på en tværfaglig- og tværsektoriel indsats.

Målgruppe
Borgere i Solrød Kommune der er i kontakt m. plejepersonale, sygeplejerske, terapeuter, visitatorer etc. Både borgere i eget hjem samt på kommunens plejecenter. Borgere der enten selv oplever, eller hvor det af personale observeres en ændring i synkefunktionen, med risiko for fejlsynkning.

Indhold
Som et vigtig led i projektet har alt plejepersonale, samt øvrige faggrupper omkring borger, herunder sygeplejerske og visitatorer, deltaget i en undervisningsseance forestået af kommunens ergoterapeuter. Fokus i undervisningen har været opsporing af symptomer på synkebesvær/dysfagi, samt handlemuligheder ved observation af disse. Alt personale omkring borgeren har mulighed for at henvise borgere til udredning for dysfagi hos kommunens ergoterapeuter. Ergoterapeuten foretager herefter en udredning hos borger, og på baggrund af dette kan iværksættes; et træningsforløb for at bedre synkefunktionen, vejledning omkring spisesituationen, samt lægge en plan for indtag af kost og væske, mhp. at minimere risikoen for fejlsynkning. Ved behov kan der samarbejdes med en diætist om kosten.  

En vigtig del i projektet er det tætte samarbejde mellem terapeut og plejepersonale omkring borgeren, og den direkte kommunikationsvej imellem disse parter.

Som led i fortsat opmærksomhed på projektet er oprettet en Dysfagi gruppe m. tovholdere fra de forskellige faggrupper der er i berøring. Det er ligeledes planen at der skal være opfølgende undervisning for nye medarbejdere.
Det at terapeuterne er mere synlige hos plejepersonale i andre arbejdsområder og deltager ved ugentlige møder bl.a. i forbindelse med hverdagsrehabilitering, er med til at styrke det generelle samarbejde. Og også i forbindelse med disse møder, er dysfagi et fast punkt på dagsordenen.

Effekt
Effekten af projektet er endnu ikke evalueret, da der fortsat arbejdes med at øge opmærksomheden på dette område, og der løbende arbejdes med tiltag til at synliggøre projektet, mhp.at øge antallet af henvisninger til ergoterapeuterne.

Organisering
Dysfagi projektet er et samarbejde mellem kommunens ergoterapeuter og det øvrige sundhedsfaglige personale, der har sin daglige gang hos borgeren.
Projektet er startet i 2016, hvor der blev gennemført undervisningsseancer for plejepersonale forestået af to ergoterapeuter fra kommunens genoptræningscenter. Løbende herefter har plejepersonale kunnet henvise til dysfagiudredninger hos terapeuterne. I medio 2017 er startet en Dysfagi-Gruppe, repræsenteret af ergoterapeut, diætist, sosu-hjælper, sosu-assistenter samt en visitator. Medlemmerne i gruppen har tovholderfunktion, og har ansvaret for at dele viden videre til resten af personale gruppen. Pt. planlægges endnu en omgang undervisning, dels som opsamling samt for nye medarbejdere.  

Finansiering
Solrød Kommune

Kontakt
Camilla Teilmann, ergoterapeut Solrød Kommune

cte@solrod.dk

Sigrid Rahbek Thorlaksen, daglig leder i Solrød Genoptræningscenter.

srt@solrod.dk