30. november 2017

DigiRehab

IT-løsningen DigiRehab skal gøre hjemmeboende borgere, der modtager kommunal pleje og praktisk hjælp, mere selvhjulpne i Viborg Kommune

Formål med projektet/tiltaget
Formålet med initiativet var at undersøge, om en målrettet træningsindsats 2 gange om ugen i 12 uger med udgangspunkt i den IT-baserede løsning DigiRehab, kunne øge borgerens selvhjulpenhed og dermed reducere vedkommendes behov for kommunale ydelser i form af personlig pleje og praktisk hjælp.

Målgruppe
Hjemmeboende borgere 

Indhold
DigiRehab er en IT-baseret løsning, der via let-betjente tests og screeninger kan anvendes til at afdække og udarbejde et individualiseret og specialiseret træningsprogram målrettet hjemmeboende borgere. Træningen udføres af de medarbejdere – typisk fra SOSU-gruppen - som udfører personlig pleje og praktisk hjælp hos borgeren.

I efteråret 2016 er der som et pilotprojekt gennemført et tre måneders forløb, hvor der med DigiRehab er gennemført træning af en del af borgerne i hjemmeplejen. 169 borgere er i denne periode blevet startet op i systemet. De er blevet screenet for rehabiliteringspotentiale og oprettet med en passende individuel træningsplan på 12 uger.

I alt gennemførte 132 borgere det fulde træningsforløb.

Effekt
På baggrund heraf er der gennemført en evaluering af effekten og kommunen har efterfølgende besluttet at omsorgsområdet i en afprøvningsperiode på 1½ år fra 1. september 2017 til 31. december 2018 anvender DigiRehab til screening af borgere med potentiale for §83a træning samt anvender den digitale træningsplatform i §§83a og 86-træning, hvor det er relevant og giver effekt.

Evalueringen viste, at borgerne har været tilfredse med træningsforløbet. Medarbejdernes tilfredshed med systemet har ligeledes været høj. Evalueringen omfatter en dataanalyse, som viser at borgerne i kontrolgruppen (dvs. borgere der ikke indgik i projektet) har haft et stigende behov for hjælp i projektperioden. De borgere der indgik i projektet (træning med DigiRehab) og har gennemført træningen, har ikke udvist et stigende behov for hjælp. Tværtimod udviser denne gruppe et fald i behovet for hjælp og dermed forebygger træningsindsatsen et øget behov for hjælp.

Samlet viser rapporten, at borgerne i indsatsgruppen ved udgangen af projektperioden udviste en reduktion i behovet for hjælp på 47 min. om ugen. Dog har borgerne i indsatsgruppen i perioden modtaget 40 min. træning ugentligt ud over den planlagte hjælp. Borgerne i kontrolgruppens behov for hjælp var i samme periode steget med 20 min. om ugen.

Målingen af borgernes behov for hjælp blev gentaget efter nogle måneder uden træning for at vurdere holdbarheden af effekten. Her viste målingen, at borgerne i indsatsgruppen udviser et reduceret tidsforbrug på 33 min. om ugen i forhold til behovet ved projektstart, mens kontrolgruppen nu udviser et behov for 55 min. mere hjælp om ugen end ved projektets start.

De sparede minutter betyder, at hjemmeplejen kan få de samlede ressourcer til at strække sig længere i forhold til den samlede borgergruppes forløb.

Organisering
Projektet har været organiseret således, at en gruppe har modtaget den ekstra træningsindsats, men en kontrolgruppe ikke har modtaget en ekstra træningsindsats.

Medarbejdere fra SOSU-gruppen har trænet sammen med borgeren i borgerens eget hjem via en web-baseret platform, som omfatter instruktionsvideoer screeningsredskaber og opfølgningsværktøjer. Det er ikke nødvendigt, at det involverede personale har en træningsuddannelse, dog har personalet gennemgået et kort opstartskursus, hvor de er blevet introduceret til anvendelsen af systemet og udførelsen af øvelserne.

Finansiering
Det oprindelige projekt var finansieret med midler fra Værdighedsmilliarden.

Kontakt
Leder af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, Vibeke Eriksen, tlf. 3094 0490