22. november 2017

Animation i en sundhedskontekst

Siden 2014 har Viborg Kommune arbejdet med animation gennem en animationsstrategi, som gælder for hele kommunen.

Formål med projektet/tiltaget
Formålet er at udnytte effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i at anvende animeret formidling i kommunal opgavevaretagelse. Derudover vil Viborg Kommune bidrage til at sikre, at langt flere aktører både offentlige og private efterspørger animation som kommunikation, eksempelvis som instruktionsfilm eller markedsføring.

Sundhed er et ud af fem fokusområder. De andre er Undervisning og pædagogik, Erhverv, Offentlig administration og Kultur.

Målgruppe
Der er ikke en specifik målgruppe i forhold til animation generelt. De enkelte projekter er dog ofte målrettet en særlig gruppe. Det kan eksempelvis være børn med astma og deres forældre, ældre som ikke magter egen tandpleje eller borgere som er udskrevet fra hospitalet og brug for hjælp fra kommunen i den forbindelse.

Indhold
Indholdet kan variere. Der kan være tale om en animationsfilm af ca. to minutters varighed, som bruges på en dedikeret hjemmeside. Det kan også være en app, som indeholder billeder eller animationsfilm, der har til formål at undervise modtageren i korrekt behandling/pleje i forhold til borgeren. Indholdet i et animationsprodukt skal således sætte modtageren i stand til at handle på den information, som opnås gennem animationen og aktivt kunne gøre brug af den kontekst eller univers som animationen indgår i.

Animation har en række oplagte fordele som formidlingsværktøj og læringsredskab:

1. Kan gøre det umulige muligt

2. Kan gøre det usynlige synligt

3. Kan gøre det komplekse forståeligt

Derudover er det muligt at formidle relevant information på trods af, at modtageren kan have svært ved at læse eller forstå dansk.

Effekt
Effekten af en animation vil være meget forskellig i forhold til hvilken sammenhæng den bruges i. Det er erfaringen, at animation har størst effekt når det indgår i en bredere kontekst, eksempelvis information, der findes på en hjemmeside dedikeret til ét emne.

Organisering
Viborg Kommune har ansat en animationskoordinator, som er bindeled mellem kommunens forvaltninger og eksterne parter over til klyngen af virksomheder som arbejder med animation. I hver forvaltning er der en medarbejder, som har det som en del af sin opgaveportefølje, at være bindeled ud til de rette ressourcepersoner og chefniveau, som involveres i animationens tilblivelse.

Finansiering
Projekter finansieres typisk med 50 procent fra en pulje under animationsstrategien. Den resterende del finansieres af den eller de parter som indgår i samarbejdet.

Kontakt
På denne hjemmeside er det muligt at se nogle af de produktioner som er udarbejdet i regi af Animationsstrategien: http://animatingviborg.dk/