15. marts 2017

LPNyt nr. 2017:01 - Ny ferieaftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (O.15)

KL og Forhandlingsfællesskabet har revideret ferieaftalen. Der findes nu én fælles ferieaftale på det kommunale område. Den reviderede ferieaftale trådte i kraft den 1. april 2015.

Aftalerne om ferie for kommunalt ansat personale af 21. juni 2012 og 6. juli 2012 med tilhørende protokollater og bilag indgået med henholdsvis KTO og Sundhedskartellet er således bortfaldet og erstattet af ferieaftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (O.15).

De ufravigelige bestemmelser fra ferieloven, som er vedtaget siden udsendelse af den sidste ferieaftale fra 2011, er nu indarbejdet i den nye ferieaftale. Der har tidligere været informeret om disse ændringer via Løn- og Personalenyt (herefter LP-Nyt).

Ændringerne i den nye ferieaftale stammer hovedsageligt fra ændringer i ferieloven samt ændring af bekendtgørelse om Feriepengeinfo og bekendtgørelse om FerieKonto.

Følgende ændringer er nu indarbejdet i ferieaftalen:

Kommunerne har skulle administrere efter ferielovens § 13, stk. 3-6 og § 25 samt bekendtgørelse om Feriepengeinfo og bekendtgørelse om FerieKonto, indtil implementering var sket. Den nye ferieaftale indebærer derfor ikke større ændringer af praksis.

Erstatningsferie ved sygdom under ferie

Ansatte, der har optjent fuld ferie, og som bliver syge under ferien, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5 sygedage (karensdage) under ferie i ferieåret, jf. ferieaftalens § 22, stk. 1. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferie er den ansattes risiko.

I tilfælde, hvor den ansatte ikke har ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie, indeholder ferieaftalen stadig en regel om, at arbejdsgiver har mulighed for helt eller delvist at suspendere påbegyndt ferie, hvis arbejdsgiveren skønner, at særlige omstændigheder taler herfor, jf. nu ferieaftalens § 22a.

6. ferieuge er ikke omfattet af reglerne om ret til erstatningsferie ved sygdom, jf. ferieaftalens § 22, stk. 5, 2. pkt. Den ansatte har således ikke ret til erstatningsferie ved sygdom under afholdelse af 6. ferieuge, og sygedagene tæller ikke med i opgørelsen af karensdage.

Sygeferiegodtgørelse for timelønnede mv.

En timelønnet, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, og som har fravær på grund af sygdom, optjener sygeferiegodtgørelse på 12,5 % fra anden sygefraværsdag i hver sygeperiode, jf. ferieaftalens § 45, stk. 5.

Der stilles ingen anciennitetskrav som betingelse for retten til optjening af sygeferiegodtgørelse, og der er ingen begrænsning i forhold til, hvor længe lønmodtageren optjener sygeferiegodtgørelse.

Sygeferiegodtgørelsen beregnes på grundlag af den ansattes sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet, jf. ferieaftalens § 45, stk. 6.

Digital anmodning om feriepenge

Det fremgår nu af ferieaftalen, at lønmodtagers anmodning om udbetaling af feriegodtgørelse skal ske digitalt via www.borger.dk. Se f.eks. §§ 33, stk. 1 og 34, stk. 2. Digitaliseringen ændrer ikke på praksis, idet anmodning om udbetaling af feriegodtgørelse er sket digitalt siden ferieåret 2015/2016 som følge af bekendtgørelse om Feriepengeinfo og bekendtgørelse om FerieKonto.

Opdatering og redaktionelle ændringer

Ferieaftalen er i øvrigt blevet opdateret med nogle redaktionelle ændringer.


Kontaktperson i KL
Konsulent Amelia Nathalie Høj Callesen
Tlf.: 3370 3125, mail: ANHC@kl.dk