10. maj 2017

I fællesskab skaber vi fremtidens socialpolitik

KL præsenterer i dag et nyt politisk udspil på voksensocialområdet. I centrum er borgerens egne ressourcer og drømme.

Socialområdet i kommunerne gennemgår i disse år en udvikling, der grundlæggende udfordrer området. Eksempelvis ser vi, at markant flere får socialpædagogisk støtte i eget hjem, samtidig med at antallet af borgere, som bor i botilbud, også stiger.

Vi oplever også en kraftig vækst i borgere med diagnoser samtidig med, at indlæggelsestiderne bliver kortere og kortere, og vi har flere ambulante forløb i behandlingspsykiatrien. Dertil kommer, at antallet af hjemløse – især de unge – er stigende.

”Flere og flere borgere har behov for hjælp og støtte, men vi har stadig kun den samme pose penge at gøre godt med i kommunerne. Udviklingen betyder, at vi i kommunerne skal være meget innovative i at finde løsninger, der tilgodeser behovene hos så mange som muligt. Og at vi er nødt til at tage hul på at gøre tingene på en anden måde, hvis det hele skal hænge sammen,” siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Vi skal hjælpe borgerne videre

Derfor præsenterer KL i dag et nyt socialpolitisk udspil, som kommer med ambitiøse svar på, hvordan vi løser den udfordring til gavn for borgere såvel som samfundet. Med udspillet lægger KL op til, at det nationalt såvel som lokalt drøftes, hvordan vi får mest muligt ud af vores sociale indsatser og de 30 mia. kr., som årligt bruges på voksensocialområdet.

”Vi skal se på kvalitet og udvikling på en ny måde, og kommunen skal ikke længere måles på, hvor mange ydelser der gives, men på, hvor gode vi er til at hjælpe borgeren videre og være i stand til at klare sig trods en evt. funktionsnedsættelse. Det er dét, rehabilitering handler om, og det kan kun ske i samarbejde med den enkelte borger og hans eller hendes netværk,” siger Thomas Adelskov.

Velfærd er noget, vi skaber sammen

Udspillet indeholder en række handlingsanvisende anbefalinger til såvel kommuner som stat og aktører rundt om borgerne. Grundstenen i udspillet er rehabilitering og borgernes egne ressourcer og ønsker. Men med udspillet lægger KL også op til, at velfærd er langt mere end det, en kommune kan tilbyde i form af ydelser til borgerne.

”Velfærd er i lige så høj grad noget, vi som borgere giver til hinanden. Kommunernes ambition for socialområdet er at understøtte, at flere fællesskaber åbner sig for borgere, som i dag ser sig sat udenfor. Det er ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene. Den enkeltes netværk samt fællesskaber som foreningslivet, naboskab, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner skal også tage ansvar for, at flere kan deltage,” siger Thomas Adelskov.

Det er socialt at tænke beskæftigelse

Udspillet kommer med anbefalinger inden for fem temaer; rehabilitering, boliger, helhedssyn på tværs, mere praksisnær viden og beskæftigelse.

”Uddannelse og arbejde er to grundlæggende forudsætninger for at kunne deltage aktivt i samfundslivet for langt de fleste borgere. Derfor anbefaler vi, at inklusion på arbejdsmarkedet bliver det styrende mål for indsatsen på tværs af social-, sundhed- og beskæftigelsesområdet. Og at virksomhederne i højere grad ansætter borgere med udfordringer,” siger Thomas Adelskov og fortsætter:

”Det er socialt at tænke beskæftigelse. Og det glemmer vi ofte. Men i en tid med mangel på arbejdskraft er der en samfundsøkonomisk såvel som menneskelig gevinst ved at sikre, at flere borgere får en relation til virkelige arbejdspladser. Også selvom det kun er få timer om ugen.”

Brug for mere praksisnær viden

Udspillet indeholder også en række anbefalinger om brug af data og digitalisering på socialområdet. Og nok så vigtigt skal vi have mere praksisnær viden om, hvad der virker, siger Thomas Adelskov:

”Når vi arbejder rehabiliterende med borgerne, øger det også behovet for mere praksisnær viden om effekten af de sociale indsatser. Derfor skal vi i kommunerne fortsætte det systematiske arbejde med at udvikle den rigtige dokumentationspraksis. Og her har vi også brug for staten og forskningsinstitutionernes hjælp.”

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Fælles om fremtidens socialpolitik