21. juni 2017

Nyt inspirationsmateriale til kommuner og skoler om arbejdet med nyankomne tosprogede elever

Kommuner og skolers arbejde med nyankomne tosprogede elever er vidt forskelligt afhængigt af lokale forhold. Få viden og erfaring med kommuners praksis i et nyt inspirationsmateriale udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med KL, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening og andre parter.

Inspirationsmaterialet skal hjælpe til, at organisering og modtagelse giver nyankomne børn og unge den bedste start på deres skolegang. Der er fokus på syv centrale temaer:

-       Organisering af modtagelsestilbuddet

-       Visitation og afdækning af kompetencer

-       Basisundervisningens rammer

-       Sammenhæng og overgange i nyankomne elevers skoleforløb

-       Medarbejderkompetencer

-       Samarbejde med nyankomne forældre

-       Elever og familier med traumer

Find inspirationsmaterialet og læs mere her: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/publikationer/folkeskolen/2017-inspirationskatalog-om-modtagelse-og-undervisning-af-nyankomne-elever.pdf?la=da

Foruden inspirationsmaterialet får ministeriet udviklet et afdækningsmateriale til sproglig og faglig afdækning af nyankomne og tosprogede elevers kompetencer. KL er involveret i udviklingen af afdækningsmaterialet, som forventes at blive stillet til rådighed for kommuner og skoler i starten af skoleåret 2017/2018.

Få desuden inspiration til arbejdet fra 36 kommuners arbejde med læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund

Kommunesamarbejdet om læring og trivsel for nyankomne børn og unge med flygtningebaggrund samlede en stor andel af kommuner og resulterede i opbygning og deling af viden, erfaringer, lovgivning, barrierer, opmærksomhedspunkter samt bud på gode løsninger.

Du kan blive klogere på lovgrundlag, kommunale tilgange, gode råd fra de deltagende kommuner og kommunale erfaringer på følgende link: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Inklusion/Kommunesamarbejde-om-laring-og-trivsel-for-born--og-unge-med-flygtningebaggrund/