06. juni 2017

KLE Abonnementsbrev maj 2017 udgave

De væsentligste ændringer i maj-udgaven

Klik her for en samlet oversigt over ændringer i denne version

 

Nye emner i maj 2017 udgaven:

 

Kvalitetsstyringssystemer for sagsbehandlingen

Efter ønske fra KLE-brugere, har vi genoprettet emnet om kvalitetsstyringssystemer for sagsbehandlingen, som oprindelig var gældende i perioden august 2006 til november 2014. Emnet anvendes bl.a. til sager om kvalitetsstyring af sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Da natur- og miljøområdet dækker flere hovedgrupper i journalplanen, er emnet placeret i hovedgruppe 00.

 

Ordblindetest i folkeskolen

Forældre til elever i grundskolen har nu krav på, at deres børn én gang i skoleforløbet kan få foretaget en ordblindetest. Der er derfor oprettet et emne til sager om dette. Emnet anvendes også til de eventuelle handleplaner, der kan følge af en ordblindetest. Sager om efterfølgende konkrete foranstaltninger for enkelte elever journaliseres dog under emnenr. 17.03.20 Supplerende undervisning og særlig tilrettelagt undervisning.

 

Indkøb og udbud

Vi har oprettet nye emner til sager om kommunens indkøb af bestemte typer af fødevarer, som supplement til de eksisterende emner om indkøb af varer under udbudsgrænsen. Samtidig har vi oprettet nye emner til sager om annoncering af udbud når kommunerne foretager indkøb under tærskelværdierne.

Nye emner til Udbetaling Danmark

Efter aftale med Udbetaling Danmark, er der oprettet to nye grupper med en række nye emner specifikt til Udbetaling Danmarks opgaver vedrørende børnetilskud og underholdsbidrag.

Emner der udfases

En række emner i gruppe 88.08 Vare- og tjenesteydelser er sat til at udgå november 2017, da tilbudslovens §§ 15 a og 15 b er ophævet. De erstattes af to nye emner efter udbudslovens §§ 191-193, se ovenstående nye emner om udbud.

 

Nye og ændrede retskilder

KLE rummer et stort korpus af henvisninger til lovtekster, som fastlægger og beskriver de lovpligtige kommunale opgaver. Disse lovhenvisninger indgår som retskilder i emnerne i KLE, og for hver KLE-version ajourføres disse lovhenvisninger, så de dækker den aktuelle lovgivning på det tidspunkt, hvor KLE-versionen bliver offentliggjort. Samtidig opdateres emner og stikord, så de afspejler ny lovgivning og ændringer i den eksisterende, fx i form af ændrede paragraffer eller stykker.

I maj-versionen af KLE er der således foretaget justeringer i godt 40 eksisterende retskilder og tilføjet en række nye. Af de nye retskilder kan nævnes:

  • Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. [ny]
  • Bekendtgørelse om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. [ny]
  • Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service  [ny]
  • Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter [ny]

Nye stikord

Maj-udgaven af KLE er udvidet med over 200 nye stikord, der gør det lettere at finde frem til de rette emner. Nogle stikord er tilføjet på baggrund af henvendelser, mens andre er kommet til som resultat af nye emner, ændret praksis i kommunerne eller ny lovgivning. Nogle af de nye stikord dækker eksempelvis folkeskoleområdet, social- og sundhedsområdet samt kommunale indkøb og udbud.

 

Rettede emnetitler

Der er foretaget rettelser i titlerne på en række emner, dels som konsekvensrettelser og dels som præciseringer. Eksempelvis har de to emner

  • 04.18.06 Risikostyringsplanlægning, oversvømmelser
  • 06.02.40 Oversvømmelser - vandløb og søer

fra og med maj-versionen fået nye emnetitler:

  • 04.18.06 Risikostyringsplan, oversvømmelse ved kyster
  • 06.02.40 Risikostyringsplan, oversvømmelse fra vandløb og søer

De nye titler gør det nemmere at se, hvilket emne der skal anvendes til hver af de to typer oversvømmelser og tydeliggør samtidig emnernes anvendelse til risikostyringsplaner vedrørende oversvømmelser.