12. juni 2017

Effektiv drift af løn- og bogholderi

Analyse af kommunernes løn og bogholderi viser, at kommunerne bruger en bred vifte af initiativer i effektiviseringen af løn- og bogholderiopgaven – og peger på et væsentligt potentiale ved at udbrede initiativerne yderligere.

Som led i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet har konsulentfirmaerne Boston Consulting Group of Struensee og Co. kortlagt kommunernes arbejde med effektivisering af løn- og bogholderiopgaven. Kommunerne følger forskellige veje til effektivisering af opgaven, og det har været et selvstændigt formål, at belyse hele spektret af kommunale tiltage på området.

Analysen har taget afsæt i cases fra 10 kommuner, som tilsammen illustrerer spændvidden i indsatsen. For hvert kortlagt initiativ er tiltaget detaljeret beskrevet - herunder fordele og ulemper – og effektiviseringsgevinsten er opgjort. Beskrivelsen er tænkt til inspiration for den enkelte kommunes arbejde med effektivisering af opgavevaretagelsen med afsæt i de forudsætninger, der gør sig gældende i kommunen.

De kommunale initiativer falder i 3 hovedkategorier – simplificering og optimering, automatisering og organisering:  

Mulighederne for at optimere arbejdsgange er ikke udtømte
Lyngby-Taarbæk Kommune er et eksempel på en kommune, der har brugt Lean-tilgangen til at standardisere og forbedre arbejdsgange på de centrale løn- og økonomikontorer – og har opnået en væsentlig effektivisering herved.

Robotteknologi - et eksempel på automatisering
Flere kommuner arbejder med robotteknologi – en af flere muligheder for automatisering. Københavns Kommune har siden 2016 arbejdet med at indføre robotter og har til og med foråret 2017 opsat ni robotter på lønområdet – fx benyttes en robot til at udføre de væsentligste dele af processen i forbindelse med engangstillæg.

Klare centraliseringscases
Konsulenterne har fundet de største effektiviseringsgevinster ved centralisering i kommunen. Aalborg og Ringkøbing-Skjern kommuner har således opnået væsentlige gevinster ved centralisering i kommunen af hhv. løn og bogholderi. Effektiviseringen af lønfunktionen i Aalborg Kommune er bl.a. opnået ved at centralisere fra fem lønkontorer på mellemniveauet til ét centralt kontor. Tilsvarende har Ringkøbing-Skjern Kommune centraliseret bogholderi i to bølger.

Mere information
Detaljeret beskrivelse af de i alt 16 konkrete initiativer kan findes i Inspirationskataloget, der ligesom den samlede analyserapport kan findes nederst på siden. Der vil ultimo juni samt i august/september blive afholdt informationsmøder om analysen og konkrete værktøjer til at gennemføre effektivisering.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Inspirationskatalog - løn og bogholderi

  • PDF

    Afrapportering - løn og bogholderi