21. juni 2017

Bedre rammer for drift af botilbud

Medarbejderne skal i videst muligt omfang bruge deres tid på opgaver, som skaber værdi for borgerne. Med det formål har regeringen og KL afdækket rammerne for drift af sociale botilbud. Anbefalingerne er samlet i en rapport, og der er udarbejdet et katalog med inspiration til, hvordan ressourcerne kan udnyttes mere effektivt.

Regeringen og KL har i 2016 indgået aftale om et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som årligt skal effektivisere for 1 mia. kr. i kommunerne frem mod 2020.

Som del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er det aftalt at afdække muligheder for effektiv drift af botilbud med særlig fokus på regler og rammer, herunder fx tilsyn mv. Det er der kommet en rapport og et inspirationskatalog ud af. Rapporten har 3 fokusområder:

  • Socialtilsynets påvirkning af botilbuddene
  • Regler og rammers betydning for udnyttelse af botilbuddene
  • Dokumentationspraksis og eksterne krav.

På baggrund af rapporten er Regeringen og KL blevet enige om at anbefale en række ændringer til regler og rammer. Af økonomiaftalen for 2018 fremgår, at regeringen vil arbejde for at forenkle regler og rammer, mens KL og kommunerne vil arbejde for en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Inspirationskataloget opsamler 35 cases med veje til, hvordan kommuner og botilbud kan skabe en mere effektiv drift af botilbuddene.

Arbejdet med rapporten og inspirationskataloget er gennemført som et samarbejde mellem Monitor Deloitte og KL’s Konsulentvirksomhed (KLK). Det samlede arbejde bygger på besøg hos 40 botilbud og 11 kommuner, der er gennemført i foråret 2017.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Rammer for effektiv drift af botilbud

  • PDF

    Inspirationskatalog: Veje til en mere effektiv drift af botilbud