03. juli 2017

Muligheder for sammentænkning af planer

Analyse af mulighederne for sammentænkning af planer i kommunerne viser, at der for et væsentligt antal planer er tale om overlap i målgruppen – og at der er et betydeligt potentiale for at skabe mere overskuelige og virksomme forløb for de berørte borgere.

Konsulentfirmaet Deloitte har analyseret mulighederne for øget sammentænkning af planer i kommunerne. Analysen er gennemført for regeringen og KL som led i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet og har involveret 11 kommuner og 3 regionale sygehuse.

Kommunerne udarbejder i dag handleplaner for borgere i flere forskellige forvaltninger og efter flere forskellige lovgivninger. Da den samme borger kan have behov for at modtage indsatser efter flere lovgivninger, kan der være udarbejdet forskellige planer for den samme borger på tværs af kommunens forvaltninger. Flere samtidige planer til samme borger kan medføre dobbeltarbejde og manglende sammenhæng i indsatserne på tværs af forvaltningerne i de enkelte kommuner, og borgeren kan som følge heraf opleve uoverskuelige og mindre virksomme forløb.

Det vurderes, at der på landsplan årligt udarbejdes mellem 80.000 og 110.000 planer med et overlap, hvor overlap defineres som situationer, hvor en borger har to eller flere planer og dermed også modtager indsatser fra flere forskellige afdelinger og/eller forvaltninger.

Der er flere barrierer for sammentænkning af planer, som beskrives i rapporten, herunder at retningslinjerne for udarbejdelse af planer og deling af data på tværs i vid udstrækning er lovbestemte. Det indgår i den forbindelse i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2018, at regeringen i efteråret 2017 vil søge Folketingets opbakning til at etablere hjemmelsgrundlaget for én samlet plan og for at dele data mellem forvaltninger til sagsbehandling.

Rapporten kan findes nederst på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om helhedsorienteret indsats på tværs

  • LINK

    Læs også: Bedre tværgående samarbejde - afrapportering fra SEP-projekt