20. februar 2017

Sundhed og sikkerhed drøftes i Kommunernes It-Arkitekturråd

Når Kommunernes It-Arkitekturråd mødes for 21. gang skal de bl.a. drøfte digitalisering på sundhedsområdet, og brugen af robotter i den offentlige sektor

Sundhed og borgeren på dagsordenen

Det 21. møde bærer præg af et stigende antal tværoffentlige digitaliseringsprojekter på sundhedsområdet. Når it-arkitektur og sundhedsområdet skal tænkes sammen, er det nødvendigt at have borgerens perspektiv centralt placeret. Borgerperspektivet afspejles i særdeleshed i punkterne om telemedicinsk monitorering af KOL-patienter og digital understøttelse af borgerforløb. It-arkitekturens formål er således at skabe sammenhæng - først og fremmest til glæde for patienten. Rådet skal derudover drøfte et statsligt forslag til opdaterede arkitekturprincipper for sundhedsområdet. De reviderede principper skal passe bedre til de ændrede organisatoriske rammer på sundhedsområdet.

Administrative robotter

Flere og flere arbejdsgange automatiseres som led i digitaliseringen af den offentlige sektor. KL har taget initiativ til et fælleskommunalt projekt om automatisering af manuelle sagsgange og processer, som bl.a. skal kortlægge brugen af ’administrative robotter’ og skabe grundlag for erfaringsudveksling og vidensdeling mellem kommuner. I den forbindelse skal rådet komme med input til, hvilke vinkler og fokusområder, der er væsentlige at medtage i projektet, samt foreslå andre opgaveområder, hvor der kan være manuelle processer, der er oplagte at automatisere.

Safety first

Med digitalisering og deling af data på tværs følger et ansvar for datasikkerheden. På mødet vil rådet blive orienteret om status for arbejdet med implementering af sikkerhedsreglerne i EUs databeskyttelsesforordning i forhold til fælles it-arkitektur. I den fælleskommunale handlingsplan indgår et omfattende sikkerhedsprogram. I KL er en foranalyse under udarbejdelse, som skal bidrage til at udforme arkitektursporet i sikkerhedsprogrammet. Rådet vil blive orienteret om arbejdet og opfordret til at komme med input til analysens indhold.

Borgeren skal have adgang til egne data

Et væsentligt element i projektet ”Adgang til egne data” er udarbejdelsen af en fælleskommunal vision for borgernes adgang til egne data. Rådet drøfter det foreløbige indhold i visionen, som bl.a. indeholder kommunernes syn på brugerbehov og ’den gode brugeroplevelse’. Indholdet er baseret på en workshop med kommuner og andre interessenter. Rådet skal ligeledes drøfte, hvor tværgående og vidtrækkende visionen bør være.

Det 21. møde i Kommunernes It-Arkitekturråd afholdes d. 28. februar 2017, hvorefter referat fra mødet vil blive publiceret her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Dagsorden til 21. møde i Kommunernes It-arkitekturråd

 • PDF

  Bilag 2 - Hvidbog om arkitektur for digitalisering -kommenteringsversion - Februar 2017

 • PDF

  Bilag 3 - Udkast til Fællesoffentlige regler for begrebs og datamodellering

 • PDF

  Bilag 4 - Arkitekturprincipper vedr. sundhedsområdet

 • PDF

  Bilag 5 - Telemedicinsk infrastruktur i et kommunalt perspektiv

 • PDF

  Bilag 6 -Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur

 • PDF

  Bilag 7 - KL opsamlingsnotat vedr. Telemedicinsk infrastruktur

 • PDF

  Bilag 8 -Principper for telemedicin - v 1.0

 • PDF

  Bilag 9 - Udkast projektbeskrivelse vedr digital understøttelse af samarbejde om indsatser for udsatte børn og unge

 • PDF

  Bilag 10 - Udkast til projektbeskrivelse vedr. digital understøt. af samarbejde borgere med misbrug og samtidig psykiatr

 • PDF

  Bilag 11 - Arkitekturrapport vedr. genudbud af DUBU - 19.01.17

 • PDF

  Bilag 12 - Notat vedr. høringssvar til arkitekturrapport vedr. genudbud af DUBU

 • PDF

  Bilag 13 - ArkitekturRapport DUBU - revideret 21.02.17

 • PDF

  Bilag 14 - Forslag til vision og målbillede for rammearkitekturen - godkendt af STG 31.01.17