07. februar 2017

Klager på planområdet indberettes fortsat gennem digital selvbetjening

Klageindberetning på planområdet sker fortsat gennem digital selvbetjening på klageportalen. Regeringen lagde ellers i udkastet til bekendtgørelsen op til, at klager fremover skulle indgives skriftligt til den berørte myndighed, men dette er ændret som følge af høringssvarene.

I udkastet til Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love, som var i høring indtil 16. januar 2017, var der lagt op til, at det tidligere krav om obligatorisk selvbetjening ved indgivelse af en klage ville blive fjernet.

KL pegede dog i sit høringssvar på, at kommunerne ikke burde pålægges en ekstra administrativ byrde i form af klageindberetning. I den endelige bekendtgørelse er dette ændret, således at den eksisterende ordning med obligatorisk selvbetjening fastholdes. Indberetningen af klager håndteres altså som hidtil dvs. af den enkelte klager gennem den digitale selvbetjening på klageportalen.

Herunder findes links til den endelige bekendtgørelse samt til KL’s høringssvar.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage mv

  • LINK

    Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love