22. februar 2017

Ansøgningsfrist for udnyttelse af de nye muligheder i kystnærhedszonen fastsat til 15. oktober 2017

I forbindelse med den igangværende revision af planloven får kommunerne mulighed for at udpege udviklingsområder og udlægge og overføre sommerhusområder i kystnærhedszonen. Erhvervsministeren har fastsat ansøgningsfristen til den 15. oktober 2017 og opfordrer kommunerne til at påbegynde forberedelsen af deres ansøgninger.

Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen
Som noget nyt kan kommunerne med den nye planlov udpege udviklingsområder, hvor der gives større mulighed for at planlægge for byudvikling mv. Udpegningen skal fremgå af kommuneplanstrategien.

Kommunens udpegning af udviklingsområder skal ske parallelt med udpegning af Grønt Danmarkskort, ligesom udpegningerne skal være baseret på en systematisk vurdering af landskabet.

Udlæg af nye og omplacering af allerede eksisterende kystnære sommerhusområder
Med den ny planlov får kommunerne endvidere mulighed for at søge om at udlægge op til 6.000 nye sommerhuse under forudsætning af, at mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføres.

Der gælder dog en række kriterier for nye udlæg, bl.a. at de nye sommerhusområder skal være beliggende i sammenhængende områder, at nye sommerhusområder skal placeres uden for naturområder beskyttet af anden lovgivning eller områder med særlige landskabsinteresser, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges etc.

Det er en forudsætning for ansøgningen, at interesserede kommuner udarbejder en kommuneplanstrategi, som bl.a. indeholder en vurdering af både udlæg af nye sommerhusområder og tilbageførsel af eksisterende ubebyggede sommerhusområder, således at der byttes eksisterende med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.

Lovrevisionen åbner desuden op for, at kommunerne kan konvertere eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone – f.eks. mindre sommerhusområder, der ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone.

Landsplandirektiv på baggrund af ansøgninger fra den enkelte kommune
Udpegning af udviklingsområder og udlæg og overførsel af sommerhusområder sker gennem et landsplandirektiv, der udstedes på baggrund af ansøgninger fra den enkelte kommune. Erhvervsministeren opfordrer allerede nu kommunerne til at forberede deres ansøgninger.

Dog offentliggøres vejledningsmateriale til brug for ansøgningen samt ansøgningsskema først på Erhvervsstyrelsens hjemmeside når den ny planlov er vedtaget i Folketinget.

Det forventes at landsplandirektivet for udviklingsområder, udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder og overførsel af sommerhusområder til byzone kan udstedes senest i efteråret 2018.

Mere information findes i Erhvervsministerens brev til kommunerne herunder.